วิชาการศึกษา ชุดที่ 9
01. ข้อใดคือความหมายของการพัฒนาผู้เรียน *
1 point
02. ข้อใดคือความมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน *
1 point
03. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นกี่ลักษณะ *
1 point
04. ข้อใดคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 *
1 point
05. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในข้อใดที่เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม *
1 point
06. กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ หมายถึงกิจกรรมในข้อใด *
1 point
07. กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันการรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ *
1 point
08. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น *
1 point
09. หลักการสำคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือข้อใด *
1 point
10. ข้อใดคือเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service