แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตพยาบาล โครงการประเมินการใช้หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความประสงค์ติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านไม่น้อยกว่า 1 ปี เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตพยาบาล ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ และพฤติกรรมการบริการสุขภาพด้านการพยาบาลฉุกเฉิน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม
เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป โดยผลการตอบแบบสอบถามของท่านทาง
มหาวิทยาลัยฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล ผู้สำเร็จการศึกษา
Your answer
สถานภาพของผู้ประเมิน
เพศ
หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน
ตำแหน่งงานปัจจุบันของท่าน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของท่านตามข้อ 4
ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษา
รายการประเมิน/พฤติกรรมการแสดงออก
5
4
3
2
1
1.มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ทางวิชาชีพทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
3.สามารถประเมินสภาพของผู้รับบริการได้
4.สามารถวางแผนการพยาบาลได้ตามสถานการณ์
5.สามารถกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้
6.ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์แก่บุคคล ครอบครัว อย่างเป็นองค์รวม
7.ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความศรัทธาในวิชาชีพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
8.ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
9.สามารถประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลได้
10.มีความรู้การพยาบาลฉุกเฉินและการจัดการสาธารณภัย
11.มีทักษะพื้นฐานด้านการพยาบาลฉุกเฉิน
12.คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
13.คิดและวิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปด้านการพยาบาลโดยใช้ความรู้และประสบการณ์
14.สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย แปลผลเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคหรืออาการได้
15.สามารถให้การรักษาโรคเบื้องต้นได้
16.สามารถส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ
17. มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและ
18. เสียสละและมีจิตอาสา
19. ซื่อสัตย์และมีวินัย
20. มีจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
21. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
22. ควบคุมตนเองได้
23. แยกแยะความถูกต้องและไม่ถูกต้องได้
24. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร
25. จัดการปัญหาจริยธรรมในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
26. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดำรงตนและ การปฏิบัติงาน
27.ปฏิบัติการพยาบาลโดยให้คุณค่ากับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน
28.ปฏิบัติการพยาบาลโดยให้บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนพึ่งตนเอง
29.มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล กลุ่มคน สถาบัน ปรับตัวได้ตามสถานการณ์
30.สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน
31.ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
32.มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม
33.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการและญาติได้เหมาะสม
34.มีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัย
35.มีการอ่านและใช้งานวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล
36.ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการค้นคว้าและนำเสนอ
37.ประมวลความรู้ ข้อมูลจากสารสนเทศมาเป็นข้อเสนอในการแก้ไขสถานการณ์
38.เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์
39.เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์
40.ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
41.แปลข้อมูลเป็นข่าวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่หลากหลาย นำมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
42.ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานในระบบบริการสุขภาพ
43.แสดงออกถึงภาวะผู้นำในสถานการณ์เฉพาะหน้า
44.ทำงานเป็นทีม
45.รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
46. มีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ
47. มีความภาคภูมิใจในสถาบัน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms