แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ประเภทสายงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  รายละเอียดความต้องการฝึกอบรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question