Годишен доклад за провеждането на политиката за приобщаващото образование от образователните институции на територията на област Варна за учебната 2019/2020 година.
Справката следва да бъде попълнена от директорите на училищата в срок до 20. 07. 2020 г.
1. Код по НЕИСПУО *
2. Образователна институция *
3. Населено място *
4. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в училището за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се брой кабинети и предназначение *
5. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в училището за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описва се оборудване на кабинетите, наличие на рампа, платформа, асансьор, пригодени санитарни помещения и др.
6. Материална база и изградена достъпна архитектурна среда в училището за работа на специалистите за подкрепа за личностно развитите - описват се технически средства, програмни продукти и др.
7. Брой специалисти, назначени в училището за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие (Описва се общият брой специалисти - логопеди, психолози, ресурсни учители. В случай, че няма назначен специалист в детската градина, моля отбележете - 0) *
8.От общия брой специалисти, назначени в училището: брой ресурсни учители. *
9. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой психолози, *
10. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой логопеди, *
11. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой слухово - речеви рехабилитатори, *
12. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой педагози на зрително затруднени деца, *
13. От общия брой специалисти, назначени в училището: брой болнични учители *
14. Брой помощници на учителя, назначени в училището *
15. Реализирани видове дейности за обща подкрепа за личностно развитите в училището *
да
не
допълнително обучение по учебни предмети
допълнително консултиране по учебни предмети
кариерно ориентиране на учениците
занимания по интереси
библиотечно-информационно обслужване
грижа за здравето
осигуряване на общежитие
поощряване с морални и материални награди
дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение
дейности за превенция на обучителните затруднения
логопедична работа
екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти
16. Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение *
17. Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - дейности за превенция на обучителните затруднения
18. Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа за личностно развитие - допълнително обучение по учебни предмети
19. Дейност на екипите за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитите - брой проведени заседания
20. Брой случаи, за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитите *
21. Предоставя ли се допълнителна подкрепа за личностно развитите на децата и учениците в училището (на деца и ученици със СОП, с изявени дарби, с хронични заболявания, деца и ученици в риск) *
22. Кой предоставя допълнителната подкрепа за личностно развитие в училището?
да
не
От специалисти назначени в училището
От РЦПППО - Варна
От ЦПЛР
Clear selection
23. Брой деца и ученици със СОП в училището с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите за учебната 2019/2020 година. *
24. Брой ученици със СОП, които се обучават по индивидуални учебни планове *
25. Брой деца и ученици в риск в училището с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
26. Брой деца и ученици с изявени дарби в училището с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите. (Уважаеми колеги, в случай че в училището се обучават ученици с изявени дарби, моля изпратете информацията за форумите на които са участвали учениците и резултата от участието им на имейл s.kalmukova@ruo-varna.bg) *
27. Брой ученици с изявени дарби, които се обучават по индивидуални учебни планове *
28. Брой деца и ученици с хронични заболявания в училището с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитите *
29. Брой случаи, за които не може да се отчете положителен резултат от екипната работа на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитите *
30.Организационни, координиращи и методически дейности за осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП, в риск, с изявени дарби и хронични заболявания (моля напишете броя и темите на проведените квалификационни форми).
31. Организационни, координиращи и методически дейности за организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на приобщаващо образование
32. Дейности за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката на приобщаващо образование и за включване на семействата на учениците като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, при провеждане на обучения, ориентирани към родители.
33. Резултати от обучението и предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие с фокус върху децата и учениците със специални образователни потребности от разтояние в елекронна среда със средствата на информационните и комуникационните технологии
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy