:תקנות הישיבה

    א. לשמור זמני הסדרים בדיוק (וכידוע שזהו מיסודות ההנהגה בתומכי תמימים ב. לשמור על רוח של אחדות ואהבת ריעים בין תלמידי השיבה בכל הרמות והגילים ג. יהיו בחינות בכל חומר הנלמד. תוצאות הבחינות ישלחו להורים שיחיו מידי פעם ד. על כל אחד לקבוע מקום בו יתפלל ג' התפילות ואין להסתובב בעת התפילה (עיין שו"ע אדה"ז סי' צ' הי"ח) ה. אין להכניס לאולם (זאל ) הישיבה בזמני הסדר, אוכל ושתי' (חוץ מקפה וכו' בבוקר ו. אין לצאת לחצרות הצמודים לאולם הישיבה בעת התפילה וזמני הסדר ז. בשעות הלילה להשתדל ביותר שלא להקים שום רעש בפנימי' (מפני גזל שינה וכו ח. היציאה מחוץ לתחום הישיבה בלילה צריך להיות ברשות המשגיח ט. להתנהג ביראת שמים, לשמור תקנות נשיא דורנו (חת"ת, רמב"ם, מבצעים וכו י. לשמור על תלבושת מתאימה של תו"ת, היינו הן כובע וחליפה הן בצבע הבגדים וכל שאר העניינים כמתאים לתמים. ובפרטיות (בכדי שלא יהיו בלבולים ויצטרכו לקנות כאן בגדים) *. הכיפה צריכה להיות בצבע שחור לגמרי, בלי שום קישוט וכו', ובגודל המכסה רוב הראש * נעליים רגילים ופשוטים בצבע שחור לגמרי, ללא קישוטים *. חליפה ומכנסיים בצבעים כהים, ומבד פשוט (צמר וכיו"ב) *. חולצה לבנה עם כפתורים לבנים, בלי פסים (גם לא פסים לבנים ) ובלי פירמות או קישוט על החולצה *. מובן שגם זה צריך להיות בגדים רגילים ועדינים, וביד ההנהלה ההחלטה בזה מה ראוי ומה לא, ולכן על כל צד של ספק יש להחמיר וכן בהליכה ברחוב לשמור על הופעה מתאימה בכובע וחליפה וכו יא. אין לשבת לאכול במסעדות וכו' ולהסתובב בקניונים וכיו"ב שאינם מקומות מתאימים לתלמידי הישיבה יב.העישון אסור באיסור מוחלט בכל אופן שהוא יג.אסור בהחלט להחזיק כתבי עת, עיתונים, רדיו, מחשב, איי פון, בלקברי, וכן כל מכשיר שיכול להכיל בתוכו וידיאו או חיבור לאינטערנעט וכל כיו"ב בשום אופן ודרך, ואם ימצא אחד מכל אלו ברשות תלמיד בישיבה יוקח ממנו ללא החזר יד.אסורה בהחלט השתמשות באינטרנט, דואר אלקטרוני, צ'אט וכו טו. השימוש בטלפון סלולרי מותר אך ורק באישור מפורש מהנהלת הישיבה הנהלת הישיבה תקנון הפנימי-ה ישיבה גדולה ומחליף ונח ישן זה במקום בישיבה, היותו בעת התלמיד מגורי מקום הואהפנימי מקום שיהי' בכלל, הפנימי' ועל חדרם על אחראים הם בפנימי' שיושינםהתלמידים אלא לעצמם רק לא היא והאחריות ולנפש לגוף ומנוחה שקט של מקום ושיהי' ומסודרנקי כוחות כדי להתחיל יום חדש במרץ ובחיות חדשה, גם לזולתם, לא לגזול שינה ומנוחה של הזולת ע"י הפרעה ורעש, להלן תקנת אחדות בקשר להנ"ל: 1. האשפה, לפח הזבל (לזרוק ומסודר נקי שיהי' שלו החדר לשמור צריך תלמידכל 2. הפרטיים בחדרים ולא בפרוזדור לא רעש להקיםאסור שעותבכל (גם והלילה היום וכו'), טוב מרגיש שלא בחור יש לפעמים וגם לנוח שרוצים ישנם בהפסקותביום 3. איסור בזה ויש הקדש ממון זהו מהחדר, דבר שום ולשבור להרוס שאסורמובן גשמית מההנהלה לבקש צריך תקון שצריך דבר כשיש בזה, למעולחמור 4. היאהפנימי' ורקאך להכניס אופן בשום אסור בו, לגור רשות להם שיש לתלמידים מפורשת ברשות אלא בפנימי', רשמי באופן ישנים שאינם אורחים אובחורים 5. שמים יראת של ברוח שתהי' הפנימי' של האוירה על לשמור ואחד אחד כלעל שמפורט כפי וכיו"ב, חסידית לא מוסיקה לשמוע ולא לעשן לא כו'וחסידישקייט ברשותו שיימצא התלמיד את לקנוס בידה וההנהלה הפרטים. כל הישיבהבתקנון 6. הישיבה בבנין להיות צריך בפנימי' שגר בחורכל בשעה23:15 בחדר ולהיות 7. באחד בבית לישון רוצים אם מהמשגיח רשות צריכים בארגנטינה שדריםתלמידים 8. סיבה ללא כן שיעשה מי הדלת, ולסגור מבפנים הדלת על מפתח להשאיראסור 9. ברשות כן אם אלא בהפנימי' להיות רשות אחד לאף אין הסדר שעותבאמצע 10. וגם הזאל בקומת רק שבפנימי' בחדרים ומסיבות פארבריינגענס לעשותאין ולסדר המטה בבוקר וכו'). עוברים על איסור גזל שינה כשאין נזהרים בזה. המתעסקת בזה. מההנהלה. מכשירים וכו' בלתי רצויים. בשעה 23:30 לא יאוחר. מלילות השבוע (חוץ משבת). אבל בדרך כלל השינה בפנימי' חובה. מוצדקת ייקנס. מפורשת מהמשגיח. זה ברשות מפורשת מהנהלת הישיבה. הצלחה רבה הנהלת הישיבה