แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านเศรษฐกิจ E

    การบุกรุกพื้นที่ เพื่อทำการเกษตรเพื่อหารายได้
    ความยากจนของผุ้ปกครอง
    นักเรียนลดลง ทำให้ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง
    Please enter one response per row