Anketa za nastavnike
Poštovani nastavnici,

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok na temelju članka 88. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 11. Zakona o strukovnom obrazovanju u okviru procesa samovrednovanja škole provodi anonimnu anketu.

Vaši će nam odgovori biti dragocjen pokazatelj u podizanju kvalitete rada naše škole na svim područjima.
Zato vas molimo da dajete potpune odgovore na sva pitanja.

Na sljedeća pitanja odgovorite na način da odaberete na skali procjene od 1-5 vaš odgovor s napomenom da 1 označava potpuno neslaganje s tvrdnjom, a 5 potpuno slaganje s tvrdnjom.

1. Nastavnici imaju mogućnost utjecanja na kreiranje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa *
nimalo
u potpunosti
2. Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole jasno su definirani ciljevi, aktivnosti i očekivana postignuća *
nimalo
u potpunosti
3. Preventivni planovi i programi naše škole (sprečavanje nasilja i neprimjerenih oblika ponašanja; sprečavanje različitih oblika ovisnosti) koncipirani su po mjeri učenika *
nimalo
u potpunosti
4. Daje li škola dovoljno mogućnosti pri izradi i provođenju izbornih i fakultativnih programa te izvannastavnih aktivnosti *
nimalo
u potpunosti
5. Pristupi poučavanju primjereni su potrebama, interesima i dobi učenika *
nimalo
u potpunosti
6. Škola potiče razvoj vještina učenja i samostalnost u učenju *
nimalo
u potpunosti
7. Na uočene poteškoće u učenju kod učenika škola reagira pravovremeno i na odgovarajući način *
nimalo
u potpunosti
8. Nastavnici u dovoljnoj mjeri surađuju s ravnateljem i stručnim suradnicima pri rješavanju različitih problematičnih situacija u školi, a po potrebi konzultiraju i vanjske službe *
nimalo
u potpunosti
9. Škola potiče uključivanje učenika u različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti *
nimalo
u potpunosti
10. Škola u dovoljnoj mjeri osviještava svoje nastavnike o potrebi korištenja novih tehnologija i suvremenih metoda učenja i poučavanja *
nimalo
u potpunosti
11. Nastavno i stručno osoblje u dovoljnoj mjeri primjenjuje nove strategije učenja i poučavanja te korištenje modernih alata u nastavi *
nimalo
u potpunosti
12. Od informacijsko komunikacijskih tehnologija u nastavi koristim *
Required
13. U našoj školi uključivanje pomoćnika u nastavi doprinosi boljim postignućima učenika s teškoćama *
nimalo
u velikoj mjeri
14. Nastavnici redovito prate i bilježe napredovanje učenika *
nimalo
u potpunosti
15. Procjenjujem da naša škola pruža dobre stručne kompetencije za uključivanje učenika na tržište rada *
nimalo
u potpunosti
16. Ishode učenja u svom nastavnom predmetu ostvarujem *
nimalo
u potpunosti
17. Primjena pedagoških mjera provodi se u našoj školi učinkovito i pravovremeno *
nimalo
u potpunosti
18. Okvirni školski vremenik pisanih provjera u dovoljnoj mjeri je realističan i provediv *
nimalo
u potpunosti
19. Škola u dovoljnoj mjeri daje učenicima mogućnost pripremanja za ispite DM (dopunska, dodatna nastava, probni ispiti DM) *
nimalo
u potpunosti
20. Škola nove djelatnike i pripravnike na primjeren način podržava i uvodi u posao *
nimalo
u potpunosti
21. Nastavnicima je omogućeno stalno stručno usavršavanje na nivou škole, županije i države u skladu s mogućnostima škole *
nimalo
u potpunosti
22. Stručna usavršavanja na koja me upućuje škola procjenjujem kao: *
nimalo korisno
iznimno korisno
23. Škola u skladu s mogućnostima vodi brigu o unapređenju materijalnih i organizacijskih uvjeta rada *
nimalo
u potpunosti
24. Školski prostor je siguran, ugodan i poticajan *
nimalo
u potpunosti
25. Smatrate li da je u školi dovoljan broj nastavnika koji su napredovali u zvanju? *
nimalo
u potpunosti
26. Doprinosi li napredovanje u zvanju kvaliteti i razvoju škole? *
nimalo
u potpunosti
27. Procjenjujem da su odnosi između učenika, nastavnika i stručnih suradnika: *
nezadovoljavajući
izvrsni
28. Procjenjujem da je status naše škole u lokalnoj zajednici: *
loš
izuzetno dobar
29. Zadovoljan/na sam materijalnim uvjetima rada u školi. *
nimalo
u potpunosti
30. Smatraš li da dvosmjenski rad umanjuje kvalitetu nastave *
nimalo
u velikoj mjeri
31. Škola je u dovoljnoj mjeri uključena u provedbu različitih projekata *
nimalo
u potpunosti
32. U školskim projektima sudjelujem *
nikada
često
33. Roditeljima su lako dostupne informacije o svim aktivnostima škole *
nimalo
u potpunosti
34. Razvojni plan škole ima jasno definirane ciljeve i predviđene aktivnosti *
nimalo
u potpunosti
35. Samovrednovanje škole u dovoljnoj se mjeri temelji na mišljenjima nastavnika, učenika, roditelja i drugih partnera škole *
nimalo
u potpunosti
36. U školi se provodi sustavno samovrednovanje rada *
nimalo
u potpunosti
38. Nastavnici dobivaju dovoljno informacija o postignućima i napredovanjima učenika i djelatnika *
nimalo
u potpunosti
39. Srednjoročni i dugoročni plan razvoja ustanove u skladu su s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama razvoja strukovnog obrazovanja *
nimalo
u potpunosti
40. Ravnatelj osigurava da svi nastavnici i ostali zaposlenici škole budu uključeni u provedbu osiguranja kvalitete *
nimalo
u potpunosti
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service