NFU Gåvotest
Ditt namn *
För- och efternamn + ev. regionsförkortning
Your answer
E-postadress *
Hit kommer resultaten att skickas
Your answer
Jag tycker om att.../Jag kan inte låta bli att...
Aldrig
Sällan
Både ock
Oftast
Definitivt
1. göra detaljerad planering för hur man uppnår vissa mål.
2. anpassa mig till andra människors kulturer och levnadssätt.
3. leva utan man/fru och barn (om du lever i en stadig relation hoppar du över den här frågan)
4. bedöma människors uttalanden och avgöra om det kan leda församlingen eller människor fel.
5. tala med de som ännu inte är kristna om Jesus och min relation med honom.
6. uppmuntra andra.
7. sätta upp mål som kan verka orimliga för andra och systematiskt jobba mot dessa mål.
8. ge generöst med pengar och ägodelar för att Guds rike ska kunna breda ut sig.
9. vara med och befria andra från onda andars inflytande.
10. be regelbundet för att sjuka ska bli helade.
11. jobba med matieral som kan hjälpa andra att lära sig saker på ett enkelt och intressant sätt.
12. be i tungor.
13. hjälpa andra människor analysera sin situation.
14. ha en låg levnadsstandard.
15. reparera och sköta om saker.
16. arbeta i bakgrunden för att kunna stödja andra som har en mer synlig uppgift.
17. öppna upp mitt hem, även för oväntade gäster och ge dem mat och sovplats.
18. be en timma i sträck eller mer.
19. förstå vad Gud vill säga genom andra människors tungotal.
20. studera mycket för att öka min kunskap.
21. leda och hjälpa andra människor att arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.
22. ha en positiv inställning till livet trots smärta och lidande.
23. hjälpa socialt utslagna människor.
24. be Gud om att övernaturliga saker ska hända.
25. hjälpa andra församlingar att lösa deras problem.
26. bry mig om andra kristnas andliga tillstånd och stödja dem i sin andliga utveckling.
27. fungera som språkrör åt Gud och kunna ge tydliga anvisningar i konkreta situationer.
28. åta mig små och till synes obetydliga uppgifter i församlingen.
29. öva mycket för att förbättra min musikaliska talang.
30. uttrycka känslor och tankar genom någon konstform (t.ex. drama, dans, måleri, film, dikt, fotografi, bildspel m.m.)
Kommentar
Your answer
Jag skulle vilja... / Mer än hittills skulle jag vilja...
Aldrig
Sällan
Både ock
Oftast
Definitivt
31. planera och organisera olika förenings-, grupp- eller församlingsprojekt på egen hand, samt hitta rätt personer till att genomföra dem
32. ha kontakt med människor från andra kulturer.
33. bearbeta frågan om Gud vill att jag ska förbli ogift (om du lever i en stadig relation hoppar du över den här frågan).
34. ifrågasätta vad andra kristna säger, för att försäkra mig om att det stämmer överens med bibeln.
35. prata med icke-kristna om tron på Jesus.
36. stötta och ta hand om andra människor i nöd.
37. se till att föreningens/församlingens "visionärer" får ange tonen.
38. komma i kontakt med personer och projekt som behöver ekonomiskt stöd.
39. låta Gud använda mig till att strida mot ondskans makter.
40. vara ett verktyg genom vilken Gud kan hela.
41. använda min tid till att förmedla min kunskap och vishet till andra kristna.
42. kommunicera med Gud genom tungotal.
43. hjälpa personer eller organisationer att på ett effektivt sätt uppnå sina mål.
44. sänka min materiella levnadsstandard markant.
45. ära Gud genom att göra något praktiskt med mina händer.
46. hjälpa andra kristna att växa i sin tjänst genom att ställa mig själv och mina gåvor till deras förfogande.
47. skapa en atmosfär i mitt hem som får främmande människor att känna sig som hemme.
48. avsätta mycket tid för bön.
49. tolka andra kristnas tungotal så att alla kan förstå vad som sägs.
50. samla ihop och utvärdera idéer som är viktiga för Kristi kropp/föreningen/gruppen.
51. ta på mig ledaruppgifter.
52. hamna i situationer där jag måste göra personliga uppoffringar på grund av min tro.
53. engagera mig i personer som samhället ratat och inte vill se.
54. uppleva att Gud gör tecken och under genom mig.
55. vara med och plantera nya församlingar så att människor som annars inte skulle ha nåtts kan ta emot Jesus
56. komma närmare andra kristna för att hjälpa dem att växa i tron.
57. hjälpa andra kristna att tydligt se vad Gud vill i en konkret situation.
58. engagera mig i olika förenings-, grupp- eller församlingsuppgifter, närhelst och varhelst det behövs.
59. tjäna Gud genom musiken.
60. uttrycka mina känslor på att mer kreativt sätt (t.ex. genom drama, måleri, drejning, dans, dekor, film m.m.)
Kommentar
Your answer
Det har varit min erfarenhet att...
Aldrig
Sällan
Både ock
Oftast
Definitivt
61. att jag kunnat göra planer som hjälpt församlingen/föreningen/gruppen att lättare kunna fullgöra en viss uppgift.
62. att andra människor från andra kulturer dragits till mig.
63. att jag som singel haft mer energi att arbeta för Gud (om du lever i en stadig relation hoppar du över frågan).
64. att jag kunnat känna igen falska motiv dolda i andligt klingande råd.
65. att Gud använt mig för att leda andra till Kristus.
66. att andra blivit tröstade genom mig.
67. att andra tyckt att jag varit "galen" och ansett mina mål vara utopier/önskedrömmar.
68. att jag kunnat hjälpa anda genom att ge bort en stor del av mina pengar.
69. att andra har blivit befriade från någon form av andlig makt när jag har bett.
70. att Gud helar sjuka människor, antingen kroppsligt eller själsligt genom mina böner.
71. att andra tyckt att jag förmedlat mina kunskaper på ett intressant sätt.
72. att jag har pratat med Gud på ett okänt språk.
73. att andra har bett mig om hjälp med att bearbeta svåra frågor och att jag då kunnat hjälpa dem.
74. att jag kunnat få kontakt med människor med en låg levnadsstandard lättare än vad andra kan, eftersom jag själv lever väldigt enkelt.
75. att jag kunnat hjälpa andra genom mina händers händighet.
76. att ledare varit mer effektiva i sina uppdrag när jag har varit med och hjälpt dem i deras olika uppgifter.
77. att människor hellre vill träffas hemma hos mig än på andra ställen.
78. att Gud svarat tydligt när jag har bett om mer specifika saker.
79. att min tolkning av någons tungotal har passat in i en specifik situation.
80. att jag varit först med en ny idé som i efterhand visat sig fungera väldigt bra.
81. att jag kunnat motivera andra att nå fram till satta mål.
82. att andra personer blivit styrkta genom de svårigheter jag har gått igenom
83. att jag praktiskt kunnat hjälpa människor i nöd.
84. att Gud använt mig till att utföra tecken och under.
85. att ledare från andra församlingar/föreningar/grupper tagit emot och tillämpat mina råd.
86. att jag genom långvariga personliga relationer har kunnat hjälpa människor att växa i sin tro.
86. att kristna bekräftat att ett visst budskap jag förmedlat till dem har varit från Gud.
88. att jag sett saker som måste fixas i kyrkan när ingen annan sett det och sedan fixat det själv.
89. att andra har lyssnat uppmärksamt när jag sjungit eller spelat ett instrument.
90. att jag kunnat få utlopp för min kreativa begåvning (t.ex. skriva, måla, spela teater m.m.) på ett sätt som ärar Gud.