NFU Gåvotest

  This is a required question
  1. göra detaljerad planering för hur man uppnår vissa mål.
  2. anpassa mig till andra människors kulturer och levnadssätt.
  3. leva utan man/fru och barn (om du lever i en stadig relation hoppar du över den här frågan)
  4. bedöma kristna människors ttalanden och avgöra om det kan leda församlingen fel.
  5. tala med icke-kristna människor om Jesus och min relation med honom.
  6. uppmuntra andra.
  7. sätta upp mål som kan verka orimliga för andra och systematiskt jobba mot dessa mål.
  8. ge generöst med pengar och ägodelar för att Guds rike ska kunna breda ut sig.
  9. vara med och befria andra från onda andars inflytande.
  10. be regelbundet för att sjuka ska bli helade.
  11. jobba med matieral som kan hjälpa andra att lära sig saker på ett enkelt och intressant sätt.
  12. be i tungor.
  13. hjälpa andra människor analysera sin situation.
  14. ha en låg levnadsstandard.
  15. reparera och sköta om saker.
  16. arbeta i bakgrunden för att kunna stödja andra som har en mer synlig uppgift.
  17. öppna upp mitt hem, t.o.m. för oväntade gäster och ge dem mat och sovplats.
  18. be en timma i sträck eller mer.
  19. förstå vad Gud vill säga genom andra människors tungotal.
  20. studera mycket för att öka min kunskap.
  21. leda och hjälpa andra människor att arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål.
  22. ha en positiv inställning till livet trots smärta och lidande.
  23. hjälpa socialt utslagna människor.
  24. be Gud om att övernaturliga saker ska hända.
  25. hjälpa andra församlingar att lösa deras problem.
  26. bry mig om andra kristnas andliga tillstånd och stödja dem i sin andliga utveckling.
  27. fungera som språkrör åt Gud och kunna ge tydliga anvisningar i konkreta situationer.
  28. åta mig små och till synes obetydliga uppgifter i församlingen.
  29. öva mycket för att förbättra min musikaliska talang.
  30. uttrycka känslor och tankar genom någon konstform (t.ex. drama, dans, måleri, fotografi, bildspel m.m.)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  31. planera och organisera olika församlingsprojekt på e gen hand, samt hitta rätt personer till att genomföra dem 
  32. ha kontakt med människor från andra kulturer.
  33. bearbeta frågan om Gud vill att jag ska förbli ogift (om du lever i en stadig relation hoppar du över den här frågan).
  34. ifrågasätta vad andra kristna säger, för att försäkra mig om att det stämmer överens med bibeln.
  35. prata med icke-kristna om tron på Jesus.
  36. stötta och ta hand om andra människor i nöd.
  37. se till att församlingens "visionärer" får ange tonen.
  38. komma i kontakt med personer och projekt som behöver ekonomiskt stöd.
  39. låta Gud använda mig till att strida mot ondskans makter.
  40. vara ett verktyg genom vilken Gud kan hela.
  41. använda min tid till att förmedla min kunskap och vishet till andra kristna.
  42. ha en övernaturlig kommunikation med Gud, genom att tillbe honom med tungotal.
  43. hjälpa personer eller organisationer att på ett effektivt sätt uppnå sina mål.
  44. sänka min materiella levnadsstandard markant.
  45. ära Gud genom att göra något praktiskt med mina händer.
  46. hjälpa andra kristna att växa i sin tjänst genom att ställa mig själv och mina gåvor till deras förfogande.
  47. skapa en atmosfär i mitt hem som får främmande människor att känna sig som hemme.
  48. avsätta mycket tid för bön.
  49. tolka andra kristnas tungotal så att alla kan förstå vad som sägs.
  50. samla ihop och utvärdera idéer som är viktiga för Kristi kropp.
  51. ta på mig ledaruppgifter.
  52. hamna i situationer där jag måste göra personliga uppoffringar på grund av min tro.
  53. engagera mig i personer som samhället förkastat och inte vill se.
  54. erfara att Gud gör tecken och under genom mig.
  55. vara med och plantera nya församlingar så att människor som annars inte skulle ha nåtts kan ta emot Gud
  56. komma närmare andra kristna för att hjälpa dem att växa i tron.
  57. hjälpa andra kristna att tydligt se vad Gud vill i en konkret situation.
  58. engagera mig i olika församlingsuppgifter, närhelst och varhelst det behövs.
  59. tjäna Gud genom musiken.
  60. uttrycka mina känslor på att mer kreativt sätt (t.ex. genom drama, måleri, drejning, dans m.m.)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  61. att jag kunnat göra planer som hjälpt församlngen att lättare kunna fullgöra en viss uppgift.
  62. att andra människor från andra kulturer dragits till mig.
  63. att jag som singel haft mer energi att arbeta för Gud (om du lever i en stadig relation hoppar du över frågan).
  64. att jag kunnat känna igen falska motiv dolda i andligt klingande råd.
  65. att Gud använt mig för att leda andra till Kristus.
  66. att andra blivit tröstade genom mig.
  67. att andra tyckt att jag varit "galen" på grund av mina mål som utopier.
  68. att jag kunnat hjälpa anda genom att ge bort en stor del av mina pengar.
  69. att andra har blivit befriade från någon form av andlig makt när jag har bett.
  70. att Gud helar sjuka människor, antingen kroppsligt eller själsligt genom mina böner.
  71. att andra kristna tyckt att jag förmedlat mina kunskaper på ett intressant sätt.
  72. att jag har pratat med Gud på ett okänt språk.
  73. att andra har bett mig om hjälp med att bearbeta svåra frågor och att jag då kunnat hjälpa dem.
  74. att jag kunnat få kontakt med människor med en låg levnadsstandard lättare än vad andra kan, eftersom jag själv lever väldigt enkelt.
  75. att jag kunnat hjälpa andra genom mina händers skicklighet.
  76. att kristna ledare varit mer effektiva i sin tjänst när jag har varit med och hjälpt dem i deras olika uppgifter.
  77. att människor hellre vill träffas hemma hos mig än på andra ställen.
  78. att Gud svarat tydligt när jag har bett om mer specifika saker.
  79. att min tolkning av någons tungotal har passat in i en specifik situation.
  80. att jag varit först med en ny idé som i efterhand visat sig fungera väldigt bra.
  81. att jag kunnat motivera andra kristna att nå fram till vissa mål.
  82. att andra personer blivit styrkta genom de svårigheter jag har gått igenom
  83. att jag praktiskt kunnat hjälpa människor i nöd.
  84. att Gud använt mig till att utföra tecken och under.
  85. att ledare från andra församlingar tagit emot och tillämpat mina råd.
  86. att jag genom långvariga personliga relationer har kunnat hjälpa människor att växa i sin tro.
  86. att kristna bekräftat att ett visst budskap jag förmedlat till dem har varit från Gud.
  88. att jag sett saker som måste fixas i kyrkan när ingen annan sett det och sedan fixat det själv.
  89. att andra har lyssnat uppmärksamt när jag sjungit eller spelat ett instrument.
  90. att jag kunnat få utlopp för min kreativa begåvning (t.ex. skriva, måla, spela teater m.m.) på ett sätt som ärar Gud.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  91. Jag planerar mina dagar och lämnar nästan inget åt slumpen.
  92. Jag tycker om att lära mig om hur människor lever i andra kulturer.
  93. Jag kan lätt identifiera mig med Paulus i det att han tyckte det var bäst för troende att inte gifta sig.
  94. Jag blir upprörd när någon säger något som är sant men med fel motiv.
  95. Jag tycker att det är oroväckande att många kristna inte berättar om sin tro för andra.
  96. När människor kommer till mig med sina bekymmer visar jag oftast större empati än vad andra gör.
  97. Det är en självklarhet för mig att Gud är trofast och håller vad han lovat även om omständigheterna visar motsatsen.
  98. När jag får höra att andra har det ekonomiskt svårt känner jag mig manad att hjälpa dem.
  99. Det oroar mig att det finns kristna som tror att demoner inte finns.
  100. Jag bekymrar mig mer än andra kristna över att man i de flesta kyrkor inte ber för sjuka.
  101. Jag tycker att det är frustrerande att så få kristna klarar av att uttrycka sina kunskaper på ett spännande och målande sätt.
  102. Jag känner mig bekväm i sammanhang där människor talar i tungor.
  103. Jag tycker om att hjälpa andra att bearbeta sina livsfrågor.
  104. Det bekymrar mig att så många kristna har en så hög levnadsstandard.
  105. Det stör mig när byggnader, redskap, kläder m.m. är trasiga eller utslitna.
  106. Jag trivs med att utföra sdana uppgifter som andra drar sig för att göra.
  107. Det gläder mig när gäster kommer oväntat även om jag inte har städat.
  108. Jag tar andras böneämnen på allvar och ber för dem regelbundet.
  109. Om någon ber i tungor ber jag Gud om tolkningen.
  110. Jag fördjupar mig gärna i bibelställen och försöker se hur man kan tillämpa dem i min vardag.
  111. När en grupp är utan ledare är det ofta jag som tar initiativet.
  112. Jag fascineras av berättelser om kristna martyrer.
  113. Om jag ser ett behov vill jag göra någonting åt det på en gång.
  114. Min bön är att Gud ska använda mig att göra under och tecken, så som han gjorde med de första kristna.
  115. Det är viktigare för mig än för de flesta att skapa enhet mellan lika församlingar.
  116. Det bekymrar mig att många kristna inte får tillräckligt med personligt och andligt stöd.
  117. Jag ber ofta om att Gud ska ge mig budskap att framföra till andra personer, mer än han hittills gjort.
  118. Jag märker om någon har ett praktiskt behov och är genast beredd att möta det.
  119. Jag tycker att det är tråkigt när en församling inte arbetar för att utveckla kvalitén på musiken.
  120. Det är viktigt för att kristna inreder t.ex. sina möteslokaler på ett snyggt sätt.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  121. självständigt administrera affärsmässiga och organisatoriska projekt
  122. lära känna människor med en helt annan livsstil än min egen.
  123. avstå tanken att skaffa familj (om du lever en stadig relation hoppar du över den här frågan).
  124. avgöra om en människas ord är av gudomligt, mänskligt eller demokratiskt ursprung.
  125. avgöra om en person är öppen för budskapet eller inte.
  126. snabbt leda in ett samtal på meningsfulla ämnen med en person jag just mött.
  127. be och sträva efter någonting som andra kristna skulle anse vara omöjligt.
  128. regelbundet ge en stor del av mina tillgångar för att Guds rke ska kunna breda ut sig.
  129. se om det finns områden i någons liv som är under demoniskt inflytande.
  130. be för sjuka på ett personligt och konkret sätt.
  131. dela med mig av mina kunskaper på ett logiskt, intressant och lättförståeligt sätt.
  132. be i tungor offentligt när Gud manar mig till det.
  133. tillämpa teoretisk kunskap i en konkret situation.
  134. leva på en låg materiell nivå.
  135. lösa praktiska uppgifter där det i vanliga fall skulle behövas en person med fackkunskap.
  136. hjälpa andra kristna så att de kan bli mer effektva i sin tjänst.
  137. få gäster att känna sig välkomna.
  138. be intensivt i veckor eller månader för specifika böneämnen.
  139. uppfatta vad Gud säger när någon talat i tungor.
  140. upptäcka, formulera och systematisera fakta och idéer som är riktiga för församlingens hälsa.
  141. delegera arbetsuppgifter till andra.
  142. acceptera lidande för Kristus.
  143. visa medlidande för människor i nöd.
  144. be om tecken.
  145. vägleda en grupp eller församling i deras andliga utveckling.
  146. handleda en kristen grupp och försöka skapa en enhet i den.
  147. ta emot insikt från Gud som reflekterar hans vilja i en specifik situation.
  148. engagera mig i uppgifter som andra inte tycker är så attraktiva.
  149. lära mig spela ett instrument.
  150. jobba med kreativa kommunikationssätt som måleri, drama, dans m.m.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  151. delta i kurser som kan hjälpa mig att bli bättre på att planera, organisera och delegera.
  152. arbeta i en främmande kultur om möjligheten ges.
  153. fortsätta vara singel så att jag kan tjäna Gud mer effektivt (om du lever i en stadig relation hoppar du över denna fråga).
  154. använda en stor del av min tid till att varna andra för eventuella faror.
  155. gå på utbildningar eller kurser som kan hjälpa mig att bli bättre på att föra människor till tro.
  156. försöka få en djupare förståelse för hur man blir bättre på själavård.
  157. åta mig en uppgift även om den är mycket riskabel.
  158. regelbundet ge ekonomiskt understöd till kristna som är involverade i meningsfulla projekt.
  159. involvera mig i kampen mot demoniska krafter.
  160. gå in i förbönstjänst för sjuka.
  161. läsa mer litteratur om kommunikation för att bli bättre på att undervisa.
  162. tala i tungor offentligt om Gud ger mig den gåvan.
  163. investera mycket tid i att hjälpa människor eller grupper att fatta viktiga beslut.
  164. om det behövs, avstå från dyra kläder och ett bekvämt hem.
  165. hjälpa till med reparationer och skötsel av kyrkan.
  166. stödja kristna som arbetat för hårt, genom att ge dem av min tid och energi.
  167. öppna upp mitt hem för främmande oftare.
  168. vara med i en grupp som kontinuerligt ber för varandra.
  169. tolka någon annans offentliga tungotal om Gud ger mig tolkningen.
  170. avsätta mer tid till att utveckla nya idéer som kan främja Guds rike.
  171. vara ledare för en stor grupp kristna.
  172. riskera livet om det är nödvändigt för Guds rike.
  173. jobba inom en församlingsverksamhet som hjälper socialt utstötta.
  174. fokusera på att be om saker som mänskligt sett är helt omöjliga.
  175. medla i konflikter mellan olika församlingar.
  176. ha ansvar för en grupp kristna.
  177. förmedla budskap från Gud till andra troende även om budskapet är obekvämt.
  178. engagera mig i de församlingsuppgifter som är mest angelägna just nu.
  179. medverka i församlingens musikarbete.
  180. vara med i en grupp där man utvecklar sina konstnärliga gåvor.
  Please enter one response per row