แบบประเมินคุณภาพงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
คำชี้แจง โปรดเลือก "การประเมิน" ตามความเป็นจริงมากที่สุด

ถ้า มี เลือก 1
ถ้า ไม่มี เลือก 0
ชื่อจังหวัด
Your answer
ชื่อโรงพยาบาล
Your answer
ชื่อหน่วยงาน/หอผู้ป่วย
Your answer
ปัจจัยนำเข้า
ถ้า มี เลือก 1
ถ้า ไม่มี เลือก 0
1
0
1.มีการจัดบริการการพยาบาลอาชีวอนามัยตามโครงสร้างกลุ่มงาน อาชีวอนามัย ตามกรอบกระทรวงสาธารณสุข
2.มีแผนงานการดำเนินงานการพยาบาลอาชีวอนามัยในแต่ละงาน ของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
3.มีการจัดแบ่งพยาบาลวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ ครบ จำนวนตามกรอบโครงสร้างของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
4.พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้รับ การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตร 60 ชั่วโมงหรือ 4 เดือน)
5.พยาบาลอาชีวอนามัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
6.มีการจัดการดูแล/สนับสนุนเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ วัสดุทาง การแพทย์ที่จำเป็นให้เพียงพอ และพร้อมใช้อยู่เสมอ
7.มีวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล อย่างเป็นระบบ
8.มีการนำข้อมูลสุขภาพสารสนเทศที่มี มาสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้และนวตกรรมทางการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
9.มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ/ ชุมชน
กระบวนการ
ถ้า มี เลือก 1
ถ้า ไม่มี เลือก 0
งานคลินิกอาชีวเวชกรรม
1
0
10.มีการตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการ ประเมินสภาพอาการเบื้องต้น และจัดลำดับความรุนแรง
11.มีการเตรียมความพร้อมเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์ และผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจตามขั้นตอน อย่างถูกต้องและปลอดภัย
12.มีการปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการ ของผู้ใช้บริการทั้งระยะก่อนตรวจ ระยะตรวจ และหลังตรวจ
13.มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย
งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค
1
0
14.มีการประเมินสถานการณ์ปัญหา และระบุความเสี่ยงในการ ทำงานของวัยทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
15.มีแผนงานการจัดบริการงานเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาที่ สอดคล้องกับความเสี่ยง
16.มีการดูแลอย่างเนื่องในผู้ป่วยที่ต้องการการดูแล
งานสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน
1
0
17.มีข้อมูลสถานการณ์ด้านสุขภาพของวัยทำงานในสถาน ประกอบการและชุมชนที่รับผิดชอบ
18.มีแผนงานโครงการการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ
19.มีรายงานผลสรุปแผนงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
งานฟื้นฟูสภาพเพื่อกลับเข้าทำงาน
1
0
20.มีการประเมินสภาพผู้ใช้บริการ ครอบครัว และมีการวางแผน พยาบาลในการฟื้นฟูสภาพ
21.มีการประเมินสภาพผู้ใช้บริการหลังรับการฟื้นฟูทางการการแพทย์
22.มีการประเมินสภาพแวดล้อมและสภาพการทำงานที่มีผลต่อ สุขภาพ
23.มีการวางแผนการกลับเข้าไปทางาน
24.มีการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อกลับเข้าทางาน
งานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
1
0
25.มีการประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาล ที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร
26.มีการจัดทำแผนการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อเฝ้า ระวัง ป้องกัน ดูแล ควบคุมและส่งเสริมสุขภาพบุคลากรใน โรงพยาบาล
27.มีการจัดการบริหารความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานของ บุคลากร
28.มีการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจตามความเสี่ยงของบุคลากร ในโรงพยาบาล
29.มีการสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความ ปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
30.มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
งานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1
0
31.มีแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการรองรับปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อมและสารเคมี
32.มีข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามความเสี่ยงด้าน อุบัติภัยสารเคมีและปัยหามลพิษสิ่งแวดล้อม
33.มีแผนการเฝ้าระวัง ติดตามภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ ประชาชน และชุมชนในระยะยาว
ผลลัพธ์
ถ้า มี เลือก 1
ถ้า ไม่มี เลือก 0
1
0
34.มีการกำหนตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย
35.มีกลไกการเฝ้าระวังผลการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล อาชีวอนามัย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms