Ffurflen Gofrestru / Registration Form
Mae'r ffurflen hon i gofrestru plant blynyddoedd 2 - 6 i fynychu Clwb Gwyliau'r Pasg â gynhelir yn Neuadd Goffa Penygroes, Heol Waterloo, Penygroes SA14 7NP ar Ebrill 15fed - 17eg 2019.

This form is to register children in years 2 - 6 to attend the Easter Holiday Club that will be held at Penygroes Memorial Hall, Waterloo Road, Penygroes SA14 7NP on April 15th - 17th 2019.

Dylai’r isod gael ei lenwi gan riant neu ofalwr yn unig.
This form should be completed by a parent or guardian.

Clwb Gwyliau Penygroes Holiday Club
Enw'r Plentyn / Name of child *
Your answer
Blwyddyn ysgol / School year *
Your answer
Cyfeiriad / Address *
Your answer
Rhif ffôn symudol / Mobile number *
Your answer
Rhif ffôn tŷ / Home number
Your answer
E-bost y rhiant / Parent’s E-mail *
Your answer
Ysgol mae'r plentyn yn ei fynychu / School the child attends *
Your answer
A yw’ch mab/merch yn dioddef o unrhyw gyflwr meddygol neu alergedd (e.e. gwisgo plastr neu alergedd bwyd) sydd angen i ni fod yn ymwybodol ohono? / Does your son / daughter suffer from any medical condition or allergy (e.g. the use of plasters or food allergy) that we need to be made aware of?
Your answer
Rhoddaf ganiatâd i`m mab/merch fynychu a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r Clwb Gwyliau. Rwyf hefyd yn rhoi fy nghaniatad i’r arweinwyr dynnu lluniau / ffilmio’r plant yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Clwb ac yna defnyddio’r lluniau / ffilm i roi cyhoeddusrwydd i'r Clwb, sy'n cynnwys y wasg ac ar ein gwefan, sef www.micsirgar.org (Rydym yn addunedu i fod yn gyfrifol a doeth yn ein defnydd o luniau ac i beidio rhoi enw na chyfeiriad plentyn yn y wasg nac ar y we). / I grant permission for my son / daughter to attend and take part in the activities of the Holiday Club. I also grant permission for the leaders to take photos / film the children taking part in Holiday Club activities and to use such photos / film to give publicity about the Club, which includes the press and our web site - www.micsirgar.org (We promise to use photos / film wisely and responsibly and not to reveal a child’s name or address in the press or on the web). *
Enw’r rhiant sy’n rhoi’r caniatad / Name of parent granting permission: *
Your answer
Dyddiad / Date *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.