ระดมความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้ ที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สัมมนา:
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องสง่าสรรพศรี ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
กำหนดการ: https://cloud.forest.go.th/index.php/s/Lj8NEDKaxaqhspU
ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องยูงทอง 2 โรงแรมลา พาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 3 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมวีวิช โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแกรมด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยกรมป่าไม้ ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อร่างกฎกระทรวงและระเบียบ กรมป่าไม้ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าว จำนวน 12 ฉบับ เพื่อที่จะได้นาข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าว ให้มีความสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายก่อนที่จะดาเนินการประกาศใช้บังคับต่อไป

กรมป่าไม้จึงขอความกรุณาท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ หากมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าว โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับฟังความคิดเห็น หรือหากประสงค์เข้าร่วมการสัมมนาตามกำหนดการข้างต้น ขอให้ลงทะเบียน online ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งร่างกฎกระทรวงและระเบียบกรมป่าไม้ทั้ง 12 ฉบับ ได้จากเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/DgqflNs9Td2f3RV
- บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการทำสวนป่าแต่ละพื้นที่
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/3NJxCWHFAm5j3Va

2. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบคาขอสถานที่ตั้งและสภาพที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/dZDneY1L7ZFJF7n

3. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/sOTlMh0yZZ2GxiJ

4. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดทาบัญชีแสดงชนิดและจานวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/LOL780TOyroV9Oj
- บัญชีแสดงชนิด และจานวนไม้ที่ทาการปลูกและบำรุงรักษา
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/XvUt9egzocAZQYi

5. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตรา การรับรองตราและการนาไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/BcX0qKF2EZOb5oy

6. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้การเก็บรักษาหนังสือรับรองการแจ้ง บัญชีแสดงรายการไม้ เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการดังกล่าว และหลักฐานแสดงการได้ไม้มาโดยชอบ พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/HtqN4sLepE6N0dF

7. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า หรือใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/FdJriFzcNBWYHvR

8. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการโอนทะเบียนสวนป่า และการสิ้นสุดลงของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/DH1gvjMkYjQGg2n

9. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทาการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/t0e0BK0NU8oF055

10. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกากับของป่าจากสวนป่า พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/ncnSJGoKrf6nygA

11. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. ….
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/v54iv0eVhQlkgHR

12. ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประเมิน และออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. ....
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/MF2KXrsUM9JbcDR

พรบ. สวนป่า (ฉบับที่ 2) ปี 2558
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/2JS8PAvEgjrmq3I

ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ โปรดแสดงความคิดเห็น โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งระบุวันเดือนปีที่แสดงความคิดเห็น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-mail ที่สามารถติดต่อได้ โดย

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับฟังความคิดเห็น กรอกข้อมูล แล้วส่งแบบฟอร์มขอรับฟังความคิดเห็นมาที่ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ทางโทรสาร 0-2579 7725
https://cloud.forest.go.th/index.php/s/u7yDGvX1oTpig2M
<หรือ>
2. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอรับฟังความคิดเห็นแบบออนไลน์ ตามลิงค์นี้
http://goo.gl/forms/oFQB97aWKQ

สามารถส่งแบบฟอร์มได้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ ; สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
โทรศัพท์ 02561 4292-3 ต่อ 5502 และ 5531
โทรสาร 02579 7725

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question