RDI-SNRU
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ *
หน่วยงานที่สังกัด *
ประเภทของการมารับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านเคยมาใช้บริการ ณ หน่วยงานแห่งนี้ กี่ครั้ง/ปี (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sakon Nakhon Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service