แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
1.เพศ *
2.ระดับการศึกษา *
Required
ส่วนที่ 2 แบบประเมิน
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ให้ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับ 5 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจน้อยที่สุด
ด้านบรรยากาศ
1.บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม *
2. บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม *
3. บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน *
4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ *
5.บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย *
ด้านกิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา *
2.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด *
3.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดกล้าคิดกล้าตอบและตัดสินใจ *
4.กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น *
5.กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน *
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.การจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย *
2. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ *
3. การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ *
4. การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้นตัดสินใจโดยใช้เหตุผล *
5.การจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้นได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น *
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
แสดงความคิดเห็น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์. Report Abuse - Terms of Service