Enquisa convivencia 17/18
ALUMNADO
Apelidos, nome *
Nivel de ensinanza
Fáltaslle ao respecto aos compañeiros?
Participaches en agresións físicas? (empurróns, pelexas,...)
Participaches en agresións verbais? (burlas, insultos,...)
Respectas as regras de xogo cando practicas deportes de equipo con outro alumnado?
Segues as indicacións do profesorado na aula?
Segues as indicacións do profesorado de garda?
Fáltaslles ao respecto a outros membros da comunidade educativa (burlas, omisión de indicacións...)?
Segues as indicación doutros membros da comunidade educativa (conserxería, administración, transporte escolar...)?
Hai algunha materia pola que sintas rexeitamento? Cal?
Informas regularmente a túa familia do teu comportamento e actitude na clase?
Falas regularmente coa túa familia das túas relacións co resto do alumnado de clase?
Consideras que teus pais ou titores legais son esixentes cos teus estudos?
Consideras que teus pais ou titores legais se preocupan do teu comportamento e actitude?
Informas regularmente a túa familia das notas e cualificacións que obtés na clase (traballos, actividades de clase, controis...)
Contas con axuda suficiente para completar a túa actividade académica fóra do horario lectivo?
De ser así, indica cal ou cales:
Prácticas algunha actividade físico-deportiva?
Que tipo de actividade?
Faltas a clase inxustificadamente?
Saes do centro sen permiso en horas de recreo, gardas...?
Chegas tarde á clase?
Molestas durante as clases (interromper as explicacións, falar con outro alumnado...)?
Provocaches danos no material do centro?
Usas o móbil sen permiso durante as clases?
Traes ao centro substancias ou obxectos que poidan danar ou molestar outras persoas da comunidade educativa?
Puxéronche algunha vez un parte de incidencias?
Fuches sancionado pola comisión de convivencia?
Si acudiches á comisión de convivencia, sentíches que se che escoitou na túa versión do conflito?
Cando acodes á comisión de convivencia, expresas a túa versión con sinceridade?
Parécenche xustas as medidas correctoras impostas pola comisión de convivencia?
Valora o labor da aula de convivencia.
Irrelevante
Eficaz
Contribuíu o programa TEI á resolución dalgún conflito no que te vises inmersa/-o?
Cres que pode contribuír positivamente para a convivencia a implantación do servizo de mediación?
Fai unha valoración da convivencia do centro.
Pésima
Excelente
Escribe as túas achegas para mellorar a convivencia no centro.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ies Pobra do Caraminal. - Terms of Service - Additional Terms