FERIE 2021 - CE PLANETA ROZWOJU
Zapraszamy na nasze warsztaty zimowe: FERIE 2021 - w CE PLANETA ROZWOJU

W tym roku warsztaty będą odbywały się w trzech miejscach i będą cztery różne tematy:

Miejsce nr 1:
CE Planeta Rozwoju ul. Młodości 2A lok 6, KSIĄŻENICE (vis a vis Szkoły Podstawowej)
Tematy:
1. Kraina lodu

Miejsce nr 2:
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sportowa 31, 05-825 GRODZISK MAZ.
Tematy:
1. FORT LIVE
2. Galaktyczni zdobywcy

Miejsce nr 3:
Zespół Szkół nr 1 MILANÓWEK, ul. Piasta 14
Tematy:
1. W świecie detektywów

Tydzień 1 - 4, 5, 6, 7, 8.01.2021
Tydzień 2 - 11,12 ,13, 14,15.01.2021

Aby zapisać dziecko na ferie 2021, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
W przypadku zapisu więcej niż jednego dziecka prosimy o wypełnienie osobnego formularza dla każdego z nich.

W celu dokonania rezerwacji miejsca należy wypełnić formularz i wpłacić zaliczkę 100 zł.

Opłata za warsztaty wynosi 549 zł (za 5 dni) i zawiera:
- Zajęcia programowe od 9.00-16.00.
- Opiekę od 7.30 do 17:00.
- Wyżywienie - istnieje możliwość zamówienia cateringu w ramach powyższej opłaty, jeśli Państwo będą zainteresowani

UWAGA!!!
Przy zapisie na 2 tygodnie opłata wynosi 499 za każdy tydzień.

Całość kwoty należy wpłacić do 28.12.2020.

U NAS MOŻESZ ZREALIZOWAĆ BON TURYSTYCZNY!!!

Płatności należy dokonać na numer konta: 56 1140 2004 0000 3702 7935 5811

Dane do przelewu: CE Planeta Rozwoju Sp. z o.o.,
ul. Młodości 2a lok 6, 05-825 Książenice;
w tytule przelewu należy wpisać: „Warsztaty zimowe 2021, imię i nazwisko dziecka, termin warsztatu/warsztatów”

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Szczegółowe informacje: biuro@planetarozwoju.pl - tel. 884 99 88 54 - www.planetarozwoju.pl
Regulamin warsztatów znajduje się poniżej.
Email address *
Wybór terminu *
Required
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA Warsztatów zimowych
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE Zajęć dodatkowych - wypełnia organizator

1. Forma: warsztaty zimowe
2. Terminy warsztatów:
a) 4, 5, 6, 7, 8.01.2021
b) 11, 12, 13, 14, 15.01.2021
3. Adres warsztatów: CE Planeta Rozwoju, ul. Młodości 2a lok 6, 05-825 Książenice i/lub
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sportowa 31, 05-825 Grodzisk Maz. i/lub Zespół Szkół nr 1, 05-822 Milanówek

Książenice, dnia. .................................... .................................................
(miejscowość, data) (podpis organizatora)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko dziecka *
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych *
Rok urodzenia *
Adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów prawnych *
Numer telefonu rodziców *
Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnikach wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym *
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) *
Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień) - tężec, błonica, dur, inne *
Numer PESEL uczestnika wypoczynku *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135, z późn. zm.)).
......................................... ..............................................................................................
(data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)
Regulamin warsztatów zimowe Ferie 2021:
1. Warsztaty będą odbywały się w Centrum Edukacyjnym PLANETA ROZWOJU ul. Młodości 2a/6 w Książenicach oraz/lub w Szkole Podstawowej w Książenicach (vis a vis naszego Centrum) oraz/lub Szkole Podstawowej nr 6, ul. Sportowa 31, 05-825 Grodzisk Maz. i/lub Zespół Szkół nr 1, 05-822 Milanówek
2. Poszczególne warsztaty tematyczne będą się odbywać każdego dnia w godz. 9.00 – 16.00 zapewniamy opiekę od 7.30 – 17.00
3. Grafik zaplanowanych warsztatów tematycznych, podział na grupy wiekowe oraz instruktorów, którzy będą się zajmowali poszczególną grupą oraz dodatkowe informacje otrzymacie Państwo najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu na wskazany w kwestionariuszu adres mailowy.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka na warsztaty oraz odebrania dziecka z zajęć bezpośrednio po nich oraz odpowiadają za bezpieczną drogę dziecka do miejsca warsztatów i z powrotem.
5. W czasie pobytu na warsztatach uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów prowadzących zajęcia.
6. Uczestnicy warsztatów mają prawa i obowiązki:
- przestrzegania ramowego harmonogramu dnia oraz poleceń instruktorów prowadzących zajęcia,
- brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
- posiadania obuwia na zmianę,
- postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
- przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
- szanowania rzeczy własnych i innych uczestników zajęć
- przestrzegania ogólnych zasad BHP i PPOŻ,
- przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią koronowirusa
- natychmiastowego powiadomienia instruktora o zaistniałych problemach i wypadkach,
7. Warunkiem uczestniczenia dziecka w warsztatach jest wypełniona oraz podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego karta kwalifikacyjna oraz uiszczona w całości opłata za wybrany warsztat/wybrane warsztaty.
8. Zapis dziecka i rezerwacja miejsca na półkolonii odbywa się po wpłacie zaliczki w wysokości 100 zł lub całości wybrany warsztat/wybrane warsztaty.. Zaliczkę wpłacamy do 3 dni od wypełnienia kwestionariusza. W przypadku jej braku dziecko wpisywane jest na listę rezerwową.
9. Opłata za jeden warsztat wynosi 30 zł. Koszt całodniowych warsztatów wynosi 110zł. Obowiązują następujące warunki promocji.:
- przy zapisie dziecka na dwa tygodnie warsztatów i wpłaceniu zaliczki - opłata za jeden tydzień warszatów wynosi 499zł
10. Wszystkie płatności prosimy wykonywać na dane:
CE Planeta Rozwoju Sp. z o.o., ul. Młodości 2a lok 6, 05-825 Książenice;
Numer konta: 56 1140 2004 0000 3702 7935 5811
w tytule przelewu należy wpisać:
„Ferie 2021, warsztaty zimowe, imię i nazwisko dziecka, termin warsztatu/warsztatów"
11. Zaliczka jest bezzwrotna. W przypadku rezygnacji z warsztatów po opłaceniu całości, zwracamy pozostałą część opłaty tylko w przypadku, gdy kolejna osoba wejdzie na miejsce dziecka, które zrezygnowało.
Zaliczka może być zwrócona TYLKO, jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia, które całkowicie uniemożliwią przeprowadzenie warsztatów.
12. Liczba miejsc na każdym z warsztatów jest ograniczona.
13. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują kartę kwalifikacyjną na każdy warsztat/dzień warsztatów, w miejscu gdzie one się odbywają.
14. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu opłaty.
15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgubiony/popsuty sprzęt elektroniczny/zabawki, które przyniesie ze sobą dziecko.
17. W ramach opłaty istnieje możliwość zamówienia przez CE Planeta Rozwoju cateringu dla dziecka po ówczesnym wyrażeniu zgody na to przez rodziców/opiekunów. Śniadanie i drugie śniadanie dziecko przynosi we własnym zakresie.
18. Warsztaty dedykowane są dla dzieci od 6 do 12 roku życia.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
20. Relacja z warsztatów będzie dostępna na
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Centrum-Edukacji-Planeta-Rozwoju i/lub
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/planeta_rozwoju/
21. Organizator będzie przestrzegał reżimu sanitarnego.
22. W warsztatach może wiąż udział TYLKO dziecko zdrowe (bez żadnych objawów chorobowych), na podstawie oświadczenia rodzica.
23. Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka, według wzoru Organizatora, musi być dostarczone i/lub podpisane przed rozpoczęciem warsztatu/dnia warsztatów.
24. W warsztatach może uczestniczyć dziecko, którego temperatura ciała nie przekracza 37,5 stopni.
25. Organizator zapewni środki do dezynfekcji rąk, a po każdym dniu pomieszczenia i sprzęty przejdą pełną dezynfekcję.
26. Organizator dołoży wszelkich starań, aby warsztaty były bezpieczne i aby spełnić wymagania określone w wytycznych GIS, MEN, MZ
Zgody i oświadczenia
Zapoznałem/(am) się z regulaminem Ferii zimowych 2021 organizowanych przez CE Planeta Rozwoju i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie trwania warsztatów. *
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w półkoloniach CE Planeta Rozwoju. Zobowiązuję się jednocześnie do niezwłocznego poinformowania Organizatora/kierownika/wychowawcy/instruktora w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonywanie przez organizatora lub osób przez niego wytypowanych pomiaru temperatury mojego dziecka każdego dnia przed rozpoczęciem pobytu i również w trakcie pobytu dziecka na półkoloniach. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie miało kontaktu z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie z powodu choroby lub podejrzenia o chorobę COVID-19. Zapoznałem/am się z wszystkimi procedurami obowiązującymi w CE Planeta Rozwoju w czasie pandemii koronowirusa. *
Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku dziecka (fotoleracje, filmiki) na portalach społecznościowych CE Planeta Rozwoju (m.in. facebook, instagram). *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika i moich, na utrwalanie wizerunku dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty oraz w celach marketingowych przez organizatora oraz na przesyłanie informacji o kolejnych imprezach organizowanych przez CE Planeta Rozwoju *
Oświadczenie o odbieraniu dziecka przez osoby trzecie (inne niż opiekunowie prawni). Proszę wpisać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa i numer telefonu kontaktowego, jeśli chcą Państwo umożliwić odbiór dziecka z półkolonii komuś innemu niż opiekunowie prawni wymienieni powyżej.
Oświadczenie o samodzielnym przychodzeniu i wychodzeniu z półkolonii przez dziecko do domu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy