แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเห็นของผู้รับบริการของสำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการยริการต่อไป
สถานภาพผู้ใช้บริการ
สังกัด
Your answer
ความถี่ในการใช้บริการ
เรื่องที่มาติดต่อขอรับบริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม
ความชัดเจนในการชี้แจงและให้คำแนะนำ
ความรวดเร็วในการให้บริการ
การมีบุคลิกภาพ และการแต่งกายที่เหมาะสม
การบริการด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website / e-mail / Facebook
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms