แบบรับฟังความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ มาตรฐานเลขที่ มอก. 348-2540 ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 348-25XX
แบบรับฟังความคิดเห็นนี้ จัดทำขึ้นเนื่่องจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมติเห็นสมควรยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ มาตรฐานเลขที่ มอก. 348-2540 ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 348-25XX โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ก่อนมีการออกกฎกระทรวง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นนั้น เสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวง ต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : ความเห็นต่อแบบร่างมาตรฐานฯ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดแบบร่างกำหนดมาตรฐาน ผ่านลิ้งค์ ดังต่อไปนี้
https://drive.google.com/file/d/1bCLWN53ubRzpmzqSfZtXqmUVTiPgck9g/view?usp=sharing
หรือ
https://1th.me/uDmQl

ส่วนที่ 2 : ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้แสดงความคิดเห็น
(ชื่อ, เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง(PASSPORT)/เลขทะเบียนนิติบุคคล,ที่อยู่,เบอร์ติดต่อกลับ,ข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy