แบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคการเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำหรับนักศึกษา
วัตถุประสงค์
แบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคการเรียนออนไลน์ เป็นการประเมินการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการประเมินการสอนเป็นการสะท้อนข้อมูลทั้งในส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการจัดการเรียนการสอน (Process) ให้อาจารย์ผู้สอนและมหาวิทยาลัยได้ทราบ และเป้าหมายสุดท้าย คือ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา โดยข้อมูลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเก็บเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักศึกษาแต่อย่างใด มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ในการสำรวจปัญหาและอุปสรรคการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ และข้อมูลจากการสำรวจจะได้นำมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคการเรียนออนไลน์ นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคการเรียนออนไลน์นี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
    ส่วนที่ 1 ด้านเนื้อหาวิชา
    ส่วนที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
    ส่วนที่ 3 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์
    ส่วนที่ 4 แบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการเรียนออนไลน์และข้อเสนอแนะ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy