Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pleśna
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Pleśna !

W sierpniu tego roku rozpoczęliśmy przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Pleśna. Będzie ona opisywać główne kierunki rozwoju naszej gminy w perspektywie najbliższych 10 lat (do 2031 roku). To ważny dokument dotyczący nas wszystkich, dlatego zapraszamy do podzielenia się opinią na temat potrzeb i problemów, jakie występują w gminie Pleśna. Ankieta umożliwi ocenę zmian, jakie zaszły w ostatnich latach. Badanie pozwoli też wskazać kluczowe działania Gminy na kolejne lata.

Chcemy dowiedzieć się, co Państwo myślą o lokalnych wyzwaniach, najważniejszych zadaniach, jak wyobrażają sobie Państwo naszą Gminę za 10 lat. Te propozycje będą dla nas wskazówką przy wyznaczaniu celów i działań w nowej Strategii Rozwoju Gminy Pleśna. Jeżeli Państwo chcą mieć realny wpływ na to, co dzieje się
w najbliższej okolicy, włączcie się w tworzenie nowej Strategii i wypełnijcie ankietę.

Ankieta będzie dostępna do dnia 9 października 2020 r. Jej wyniki będą anonimowe i analizowane tylko w postaci zbiorczych zestawień.
1. Jak Pan/Pani ocenia poziom życia w Gminie Pleśna? *
Jestem bardzo niezadowolony/-a
Jestem bardzo zadowolony/-a
2. Proszę wskazać, które z wymienionych elementów są według Pana/Pani największymi zaletami / pozytywnymi wyróżnikami gminy Pleśna? Prosimy o wskazanie maksymalnie 3 odpowiedzi. *
Required
3. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy o wskazanie na skali od 1 do 5, przy czym 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 - zdecydowanie się zgadzam. Gmina Pleśna to miejsce dobre do...: *
1 (zdecydowanie się NIE zgadzam)
2
3
4
5 (zdecydowanie się zgadzam)
Mieszkania
Pracy / prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w sferze usługowo-przemysłowej
Prowadzenia gospodarstw rolnych, upraw, produkcji rolniczej i działalności przetwórczej (np. sadownictwo, winnice)
Planowania przyszłości dla siebie i dla swojej rodziny
Spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja, rozrywka)
Osiedlania się na emeryturze (cisza, spokój, opieka medyczna)
4. Proszę ocenić czy w ostatnich 10 latach sytuacja na terenie gminy w wymienionych poniżej dziedzinach poprawiła się, pogorszyła czy nie uległa zmianie? *
Poprawił/-a się
Bez zmian
Pogorszył/-a się
Nie mam zdania
Ogólny poziom życia mieszkańców
Poziom szkolnictwa/edukacji w gminie
Oferta zajęć pozaszkolnych
Dostęp do opieki przedszkolnej i żłobkowej
Dostęp do opieki zdrowotnej
Jakość opieki społecznej
Poczucie bezpieczeństwa
Oferta kulturalna
Oferta sportowa i rekreacyjna
Dbanie o zieleń, parki, lasy
Dostęp do informacji o działaniach gminy
Dostęp do sieci kanalizacyjnej
Dostęp do sieci wodociągowej
Dostęp do Internetu/sieci teleinformatycznych
Stan infrastruktury drogowej
Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
Dostępność komunikacji publicznej
Długość i jakość ścieżek rowerowych
Organizacja wywozu śmieci
Czystość i estetyka w gminie
Dbałość mieszkańców o środowisko naturalne
Ilość punktów handlowych i usługowych
Warunki do rozwoju gospodarczego
Jakość pracy Urzędu Gminy
4a. Czy w gminie Pleśna występują inne niż wymienione powyżej problemy oraz w jakim stopniu?
5. Prosimy ocenić czy w gminie Pleśna występują wskazane problemy, a jeśli tak- w jakim stopniu: bardzo dużym, dużym, małym czy nieistotnym. *
Problem nie występuje
Problem w stopniu bardzo dużym
Problem w stopniu dużym
Problem stopniu małym
Problem w stopniu nieistotnym
Trudno powiedzieć
Zły stan infrastruktury drogowej
Niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym (wypadki, kolizje, brak przejść dla pieszych itp.)
Niskie poczucie bezpieczeństwa (kradzieże, przestępczość, brak monitoringu, nocne powroty do domu itp.)
Zagrożenie powodziowe
Zanieczyszczenie powietrza
Dzikie wysypiska śmieci
Niska jakość kształcenia
Niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Słaba dostępność opieki zdrowotnej
Niechęć mieszkańców do wspólnego działania
Niedostateczna infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Rozdrobnienie gospodarstw rolnych
Bezrobocie
Niedostateczna ilość połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi sołectwami
6. Jakie aktywności regularnie realizuje Pan/Pani w gminie Pleśna, w Tarnowie lub w innej gminie? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
W gminie Pleśna
W Tarnowie
W innej gminie
Pracuję
Uczę się /moje dzieci się uczą
Robię zakupy / korzystam z dostępnych usług
Uczęszczam / moje dzieci uczęszczają na zajęcia edukacyjno-artystyczne
Korzystam z oferty kulturalnej
Korzystam z oferty rekreacyjno-sportowej
7. W jakim stopniu Pan/Pani zgadza się z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź, a oceny dokonać na skali od 1 do 5, gdzie 1 to „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 5 to „zdecydowanie się zgadzam”.
1 (zdecydowanie się NIE zgadzam)
2
3
4
5 (zdecydowanie się zgadzam)
W mojej okolicy jest wszystko, co mnie interesuje, nie szukam oferty (czas wolny, usługi, sklepy, kultura itp.) dalej, nawet w Tarnowie
Uważam, że w mojej miejscowości nie ma szczególnie interesującej oferty, ale właściwie wszystko, co potrzebuję jest dostępne na terenie gminy Pleśna
Tak naprawdę w mojej miejscowości i w gminie Pleśna niewiele się dzieje, atrakcyjną ofertę mogę znaleźć dopiero w Tarnowie
W gminie Pleśna w zasadzie tylko mieszkam, a pracuję / korzystam
Clear selection
8. Jakie aktywności według Pana/Pani powinny być dostępne na terenie gminy Pleśna, a które obecnie trzeba realizować poza granicami gminy?
9. Jakie znaczenie dla rozwoju gminy Pleśna mają Pana/Pani zdaniem poniższe kwestie? Prosimy wskazać na skali, gdzie -2 oznacza obszar mało istotny, a +2 zagadnienie bardzo ważne. *
-2 (obszar mało istotny)
-1
0
1
2 (zagadnienie bardzo ważne)
Jakość edukacji szkolnej, dostępność żłobków i przedszkoli
Jakość mieszkalnictwa, dostępność usług, poczucie bezpieczeństwa, komfort zamieszkania, dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej
Dbałość o lokalne tradycje, wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców.
Prowadzenie biznesu na terenie gminy Pleśna, istnienie terenów inwestycyjnych, preferencyjne uwarunkowania dla przedsiębiorców.
Dostępność komunikacyjna, sieć połączeń, w tym wewnątrzgminna, wygoda korzystania ze zróżnicowanych środków transportu (samochód-kolej-bus)
Marka i atrakcyjność gminy, dostępność bazy rekreacyjnej i noclegowej, potencjał turystyczny, oferta czasu wolnego („wizytówki” gminy)
Udogodnienia dla osób starszych, dostępność usług opiekuńczych , w tym opieki zdrowotnej, dostosowanie oferty i infrastruktury do potrzeb tej grupy ludzi
Dostęp do opieki zdrowotnej i jej jakość dla wszystkich mieszkańców
Integracja społeczności, inicjatywy społeczne, współpraca, dobre sąsiedztwo, przestrzeń spotkań
Estetyka gminy, ład przestrzenny, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym zieleni
Działania związane z adaptacją do zmian klimatycznych, stan środowiska, jakość powietrza
10. Co chciałby/-aby Pan/Pani by wydarzyło się w gminie Pleśna w najbliższych 10 latach (inwestycje, wydarzenia, przedsięwzięcia, zadania itp.)? Prosimy o wpisanie konkretnych propozycji.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy