แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  คำอธิบาย

  เรื่องร้องเรียน หมายถึง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นหรือปัญหาที่บุคลากรภานในกรมฯ ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบจากการกระทำของบุคคล/บุคลากรในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

  วัตถุประสงค์

  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ผู้ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น เสนอแนะ และชมเชย กรุณาระบุชื่อตัวบุคคล/กลุ่มงาน ที่ท่านต้องการร้องเรียน เสนอความคิดเห็น เสนอแนะ และชมเชย อย่างชัดแจ้ง และโปรดแจ้งช่องทางที่คณะทำงานสามารถติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งผลการดำเนินงานแก่ท่านได้
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question