«ԱՐԻ ՏՈՒՆ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Ս.թ. հուլիսի 1-ից օգոստոսի 25-ը Հայաստանում 4 փուլով իրականացվելու է երկշաբաթյա ուսումնաճանաչողական «Արի տուն» Ծրագիրը: Ծրագրի մասնակիցները 14 օր կապրեն Երևանից ոչ հեռու գտնվող գեղատեսիլ ճամբարում, որտեղ հնարավորություն կունենան կատարելագործել իրենց մայրենիի գիտելիքները՝ հայոց լեզվի արագացված դասընթացների միջոցով, ճանաչել Հայաստանը և նրա մարդկանց՝ պատմամշակութային վայրեր այցելությունների և հետաքրքիր հանդիպումների միջոցով, մշակութային միջոցառումներին մասնակցելով և այլն:
Ծրագրի 14-օրյա ժամանակահատվածի բոլոր ծախսերը հոգում է ՀՀ կառավարությունը:

Ովքեր կարող են մասնակցել Ծրագրին՝

13-18 տարեկան ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող (բացառությամբ՝ երկքաղաքացիություն ունեցողների) սփյուռքահայ այն պատանիները և աղջիկները, որոնք՝
- նախորդ տարիներին չեն մասնակցել «Արի տուն» և «Քայլ դեպի տուն» ծրագրերին,
- իրենց հաշվին հոգալու են Հայաստան ժամանման և մեկնման տրանսպորտային ծախսերը,
- իրենց հաշվին ձեռք են բերելու երկշաբաթյա տուրիստական ապահովագրություն:

Ծրագրին մասնակցելու համար հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝

16.06.2019 թ. ժամը 24:00 (Երևանի ժամանակով)

Հաշվի առնելով տեղերի սահմանափակ քանակը՝ ուզում ենք տեղեկացնել, որ մասնակիցների ընտրությունը կատարվելու է «Առաջինը դիմեցիր, առաջինը ընդունվեցիր» սկզբունքով:

Հայտը հաստատելու /մերժելու ծանուցումը մասնակիցներին կուղարկվի մինչև՝

20.06.2019 թ. ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով)

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ՝ ԶԵՐԾ ՄՆԱԼ ԱՎԻԱՏՈՄՍԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ՏՈՄՍԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԻՑ:

Կոնտակտներ՝
Հեռ.՝ +37410 58-56-01 (807,604), +37460 500-830
էլ. հասցե՝ aritun.mindiaspora@gmail.com

Email address *
«ԱՐԻ ՏՈՒՆ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Ս.թ. Յուլիս 1-էն օգոստոս 25 Հայաստանի մէջ 4 փուլով պիտի իրականացուի երկշաբաթեայ ուսումնաճանաչողական «Արի տուն» Ծրագիրը: Ծրագիրի մասնակիցները 14 օր կ'ապրին Երեւանէն ոչ հեռու գտնուող գեղատեսիլ ճամբարի մէջ, ուր հնարաւորութիւն կ'ունենան կատարելագործելու իրենց մայրենիի գիտելիքները` հայոց լեզուի արագացուած դասընթացներու միջոցով, ճանչնալու Հայաստանը եւ անոր մարդոց` պատմամշակութային վայրեր այցելութիւններու եւ հետաքրքիր հանդիպումներու միջոցով, մշակութային ձեռարկներուն մասնակցելով եւ այլն:
Ծրագիրի 14-օրեայ ժամանակահատուածի բոլոր ծախսերը կը հոգայ ՀՀ կառավարութիւնը:

Ովքեր կրնան մասնակցիլ Ծրագիրին`

13-18 տարեկան ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող (բացառութեամբ` երկքաղաքացիութիւն ունեցողներու) սփիւռքահայ այն պատանիները եւ աղջիկները, որոնք`
- նախորդ տարիներուն չեն մասնակցած «Արի տուն» եւ «Քայլ դէպի տուն» ծրագիրներուն,
- իրենց հաշուին կը հոգան Հայաստան ժամանման եւ մեկնման ծախսերը,
- իրենց հաշուին ձեռք կը բերեն երկշաբաթեայ ճամբորդական ապահովագրութիւն:

Ծրագիրին մասնակցելու համար յայտ ներկայացնելու վերջնաժամկէտը`

16.06.2019 թ. ժամը 24:00 (Երեւանի ժամանակով)

Հաշուի առնելով տեղերու սահմանափակ քանակը՝ կ՛ուզենք տեղեկացնել, որ մասնակիցներու ընտրութիւնը պիտի կատարուի «Առաջինը դիմեցիր, առաջինը ընդունուեցար» սկզբունքով:

Մասնակիցի յայտը հաստատելու /մերժելու ծանուցումը մասնակիցներուն կ'ուղարկուի մինչեւ`

20.06.2019 թ. ժամը 18:00 (Երեւանի ժամանակով)

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՔ ՄԻՆՉԵՒ ՄԵՐ ԿՈՂՄԷ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՍՏԱՆԱԼԸ` ԶԵՐԾ ՄՆԱԼ ՕԴԱՆԱՒԻ ՏՈՄՍԵՐՈՒ ԿԱՄ ԱՅԼ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ՏՈՄՍԵՐՈՒ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԷՆ:

Կոնտակտներ՝
Հեռ.՝ +37410 58-56-01 (807,604), +37460 500-830
էլ. հասցե՝ aritun.mindiaspora@gmail.com

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "АРИ ТУН"
Дорогие соотечественники!
С 1 июля по 25 августа 2019 года в Армении, в четыре этапа, будет реализована двухнедельная учебно-познавательная программа «Ари тун». Участники программы проведут 14 дней в живописном лагере недалеко от Еревана, где они смогут улучшить знания армянского языка с помощью ускоренных курсов, а также, посещая историко-культурные достопримечательности, встречаясь с интересными людьми и участвуя в различных мероприятиях, поближе познакомиться с Арменией и армянами.
Все расходы 14-дневного пребывания участников Программы берёт на себя Правительство Республики Армения.

Кто может участвовать в Программе?

Юноши и девушки из диаспоры в возрасте 13-18 лет, не являющиеся гражданами Республики Армения (за исключением лиц с двойным гражданством), которые:
- не участвовали в программах «Ари тун» и «Кайл депи тун» (Шаг к Дому) в предыдущие годы,
- согласны брать на себя транспортные расходы на приезд и отьезд из Армении,
- согласны за свой счет приобрести туристическую страховку на двухнедельное пребывание в Армении.

Последний срок подачи заявок на участие в Программе:

16-ое июня 2019 г. в 24:00 (по ереванскому времени).

Учитывая ограниченное количество мест, сообщаем, что отбор участников будет производится по принципу «первый обратился-первым зарегистрировался».

Официальное извещение о подтверждении /отклонении заявок будет отправлено участникам до:

20-ого июня 2019 г. в 18:00 (по ереванскому времени).

ВНИМАНИЕ!
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ АВИАБИЛЕТОВ ИЛИ БИЛЕТОВ ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОТ НАС ОФИЦИАЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ВАШЕЙ ЗАЯВКИ.

Контакты:
Телефон: +37410 58-56-01 (807,604), +37460 500-830
Эл. адрес: aritun.mindiaspora@gmail.com

"ARI TOUN" EDUCATIONAL PROGRAM
Dear Diaspora Armenians!
From July 1 to August 25, 2019, a two-week “Ari Toun” educational program will be implemented in Armenia in four stages. The program participants will spend 14 days in a picturesque camp not far from Yerevan, where they will be able to improve their knowledge of native language with the help of intensive courses of Armenian, to recognize Armenia and its people by meetings with interesting people, trips to historical and cultural sites, participation in various events, etc.
All expenses of staying in Armenia during the 14-day period will be covered by the Government of the Republic of Armenia.

Who can participate in the program?

13–18-year-old diaspora youth who:
• are not citizens of the Republic of Armenia (with the exception of dual citizenship),
• did not participate in the programs “Ari Toun” and “Qayl depi toun” (“Step Towards Home”) in previous years,
• agree to cover the transportation costs for arrival and departure to Armenia at their own expenses,
• agree to cover the costs for the two-weeks travel insurance at their own expenses.

Deadline for the application submission:

June 16, 2019 at 24:00 (local time in Yerevan).

Taking into account the limited number of places, we report that the selection of participants will be made on the principle "First apply-first accepted".

Deadline for the application acceptance/rejection:
An official notice of confirmation/rejection of the application will be sent to all applicants prior to:

June 20th, 2019 at 18:00 (local time in Yerevan).

WARNING!

WE STRONGLY ASK YOU TO REFRAIN FROM PURCHASING THE AIRLINE TICKETS OR TICKETS OF OTHER VEHICLES BEFORE RECEIVING FROM US THE OFFICIAL NOTICE CONFIRMING YOUR PARTICIPATION.

Contacts:
Phone: +37410 58-56-01 (807,604), +37460 500-830
E-mail: aritun.mindiaspora@gmail.com

ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄ - ЗАЯВКА - APPLICATION
Անուն, ազգանուն, հայրանուն - Фамилия, имя, отчество, - Name, Father's name, Surname *
Սեռ - Пол - Gender *
Ծննդյան ամսաթիվը - Дата рождения - Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Տարիքը - Возраст - Age *
Մասնակցի բջջային հեռախոսահամարը - Номер сотового телефона участника - Participant’s mobile phone number *
Մասնակցի ծնողի բջջային հեռախոսահամարը - Номер сотового телефона родителя участника - Mobile phone number of participant's parent *
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն - Адрес электронной почты - E-mail address *
Բնակության երկիր, քաղաք, հասցե - Страна, место проживания, адрес - Country, Plase of residence, address *
Քաղաքացիություն - Гражданство - Citizenship *
Հայոց լեզվի իմացության մակարդակը - Уровень владения армянским языком - Armenian language proficiency
Կարդալու մակարդակը - Уровень чтения - Reading level *
Գրելու մակարդակը - Уровень владения письменной речью - Writing level *
Խոսելու մակարդակը - Уровень владения устной речью - Speaking level *
Լեզվի ուսուցման ո՞ր խմբին եք ցանկանում մասնակցել - В какой группе обучения языка Вы хотели бы участвовать? - Which language learning group would you like to join? *
Ձեր հաղորդակցման հիմնական լեզուն - Ваш основной язык общения - What is your main communication language? *
Ձեր նախընտրած փուլը - Ваш предпочтительный этап - Your preferred stage *
Տեղեկացնում եմ, որ սա լինելու է իմ - Это будет моим - This will be my *
Խնդրում ենք կցել անձնագրի պատճեն - Прикрепить копию паспорта - Please attach the passport copy *
Required
Խնդրում ենք կցել անձնական լուսանկար - Прикрепить личное фото - Please attach your photo *
Required
Լրացուցիչ տեղեկատվություն (լրացվում է անհրաժեշտության դեպքում) եթե ունեք հատուկ բժշկական պայմանների, սննդակարգի կարիք կամ որևէ հակացուցում (ալերգիա) կամ այնպիսի տեղեկատվություն, որը Ձեր կարծիքով անհրաժեշտ է ծրագրի կազմակերպիչներին հաղորդելու համար - Дополнительная информация (заполняется при необходимости): особые медицинские условия, определённая диета или наличие каких-либо противопоказаний (аллергия), любая другая информация, которую вы, возможно, хотите сообщить организаторам программы - Additional information (supplemented if necessary) if you need special medical conditions, dietary requirements, any allergic contraindications, or any other information you may want to communicate to the organizers of the program
Ուղարկելով սույն հայտադիմումը՝ հավաստում եմ, որ 1. նախորդ տարիներին չեմ մասնակցել «Արի տուն» և «Քայլ դեպի տուն» ծրագրերին, 2. իմ հաշվին հոգալու եմ Հայաստան ժամանման և մեկնման տրանսպորտային ծախսերը, 3. իմ հաշվին ձեռք եմ բերելու երկշաբաթյա տուրիստական ապահովագրություն - Отправляя данную заявку, подтверждаю: 1.в предыдущие годы я не участвовал(a) в программах «Ари тун» и «Кайл депи тун», 2.транспортные расходы для переезда в Армению и обратно будут осуществлены за мой счет, 3.расходы на двухнедельную туристическую страховку будут осуществлены за мой счет - I hereby confirm that 1. I have not participated in the "Ari tun" and "Kayl depi tun" programs previously, 2. the cover of the transport expenses for arrival and departure to Armenia will be at my own account, 3. the cover of the expenses for the two-weeks travel insurance will be at my own account *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service