"RUN FOR GIVE วิ่งเพื่อให้" ครั้งที่ 1
“RUN FOR GIVE วิ่งเพื่อให้ ครั้งที่ 1” จัดโดยสถาบันศึกษาในเครือวีกรุ๊ป ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ประตูท่าแพ อ.เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 05.30 น.

#หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยกลุ่มสถาบันศึกษาในเครือวีกรุ๊ปได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย,วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา,โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่และโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้ดำเนินการจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อให้ครั้งที่ 1 เพื่อที่จะทำให้นักเรียน นักศึกษาและคณะครู อาจารย์ บุคลากรของกลุ่มสถาบันในเครือวีกรุ๊ปและประชาชนผู้สนใจ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในการที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย คำนึงถึงสุขภาพของตนเอง ที่ได้จากการออกกำลังกายนับว่ามีประโยชน์ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ส่งผลให้สุขภาพจิตที่ดีตามมา และห่างไกลจากยาเสพติด เกมส์ สื่องต่างๆที่เป็นปัญหาในสังคมของประเทศชาติ

#วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ครู อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองในเครือวีกรุ๊ปและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พร้อมทั้งห่างไกลสิ่งเสพติด
2. เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เพื่อสนับสนุนในการมอบให้กับการกุศลต่างๆ

#การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2ระยะ 3รุ่น คือ
ระยะที่ 1 FUN RUN ระยะทาง 3.2 km รุ่นนักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มสถาบันในเครือวีกรุ๊ป 100อันดับแรก จะรับเหรียญที่ระลึก
ระยะที่ 2 RUN FOR GIVE ระยะทาง 7.5 km. แบ่งเป็น 2รุ่น รุ่นประชาชนทั่วไป ครู อาจารย์ ในกลุ่มสถาบันศึกษา และบุคลากรในเครือวีกรุ๊ป แบ่งเป็น 2รุ่น ได้แก่
2.1 รุ่นนักเรียน นักศึกษา ในกลุ่มสถาบันในเครือวีกรุ๊ป
ชาย 100อันดับแรก จะรับเหรียญที่ระลึก
หญิง 100อันดับแรก จะรับเหรียญที่ระลึก
2.2 ครู อาจารย์ บุคลากรกลุ่มสถาบันศึกษาในเครือวีกรุ๊ปและประชาชนทั่วไป
ชาย 100อันดับแรก จะรับเหรียญที่ระลึก
หญิง 100อันดับแรก จะรับเหรียญที่ระลึก

#คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. ต้องไม่มีโรคอันตรายที่เป็นอุปสรรคต่อการวิ่ง
2. เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในกลุ่มสถาบัน และบุคลากรในเครือวีกร๊ป
3. ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม
4. ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการแข่งขัน

#ค่าสมัคร
บัตรวิ่ง ราคาบัตรละ 350 บาท

#ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.พร้อมระบุเบอร์เสื้อ โอนเงินค่าสมัครทางธนาคารออมสิน สาขาช้างคลาน ชื่อบัญชี โครงการเดินวิ่งเพื่อให้ ครั้งที่ 1 เลขที่บัญชี 020255361329 โดยกระบวนการสมัครจะเสร็จสิ้นต่อเมื่อได้รับแจ้งชำระและผ่านการตรวจสอบแล้ว

#การรับเสื้อและBIB
รับเสื้อพร้อม BIB ได้ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

#สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐณิชา โทร. 08-8258-6242
คุณอัจฉราพันธ์ โทร. 08-8258-2404
คุณชมพูนุช โทร. 09-0324-2844
คุณดิลก โทร. 08-6193-1649

ระยะทาง/Category
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service