ආසියාවේ සංවෘත ආර්ථියකය - සංවෘත ප්ලාස්ටික් සහඇසුරුම්කරණ කර්මාන්තයන් සදහා ලේබල්කරණය
“භාණ්ඩ වල ඇති ලේබල් කරනයේ වෙනස්කම් ඇතිකිරීම මගින් එම භාණ්ඩයේ ඇති ප්රතිචක්රීකරණ සංඝටක ප්රමාණයන් ගැන පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කිරීම සිදුකල හැකි අතර (භාණ්ඩයක කොතරම් ප්රතිචක්රියකරණය කළ අමුද්රව්යන් ප්රතිශතයක් තිබේද යන්න ) එමගින් පරිසරයට එකතුවන අපද්රව්ය ප්රමාණයන් අඩුකර ගැනීම මගින් තිරසාර සංවෘත ප්ලාස්ටික් සහ ඇසුරුම්කරණ කර්මාන්තයන් ගොඩනැගියහැකිය”

ෙන්න: http://www.circulareconomyasia.org/asia-plastic-packaging-agreement/
Translation by: Shashi Dayarathne

1. ලේබල්කරණය: ලේබල් කිරීම මගින් පාරිභෝගිකයන්, ප්‍රතිචක්‍රීකරණ සංඝටකප්‍රමාණයන් ඇති භාණ්ඩ මිලදී ගෙනීම සදහා යොමුකළ හැකිය. පහත දක්වා ඇතිවිකල්පයන්ගෙන් ඔබ වඩාත් සුදුසු යැයි සිතන විකල්පය තෝරන්න *
2. අපතේ දමන ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සදහා එකතුකිරීමට පැමිනෙණ වෙළෙන්දන් හෝ එකතුකරන්නන් හට ඔබ ඔබේ සහයෝගය දක්වන්නේද ? *
Captionless Image
3. වෙලදපොලේ ඇති ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල සංඝකට අඩංගු භාණ්ඩයන්ගේ ගුණාත්මකභාවය සාමාන්‍ය ඔබ මිලදී ගන්නා භාණ්ඩයට සමාන නම් ඔබ විසින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල සංඝකට අඩංගු භාණ්ඩයන් මිලදී ගනු ලබන්නේද? *
4. වෙලදපොලේ ඇති ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල සංඝකට අඩංගු භාණ්ඩයන්ගේ ගුණාත්මකභාවය සාමාන්‍ය ඔබ මිලදී ගන්නා භාණ්ඩයට සමාන වූවද එම ප්‍රතිචක්‍රීකරණ සංඝකට අඩංගු භාණ්ඩයන්ගේ මිල සාමාන්‍ය මිලට වඩා වැඩි වූ විට ඔබ විසින් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල සංඝකට අඩංගු භාණ්ඩයන් මිලදී ගනු ලබන්නේද ? *
5. වෙළඳපොලේ විකිණීමට ඇති නව ප්ලාස්ටික් සහ ඇසුරුම්කරණ භාණ්ඩ සදහා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල සංඝකට අඩංගු කිරීම කොතරම් දුරට වැදගත්ද?මෙය තක්සේරු කරන්න *
වැදගත් නැත
ඉතාමත් වැදගත්
6. වෙලදපොලේ ඇති නව භාණ්ඩ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කල සංඝකට මගින් නිපවදවන්නේනම් ඔබ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය සදහා තවත් ඔබේ දායකත්වය ලබා දෙන්නේද ? *
ඔබ පිළිබද තොරතුරු ස්වල්පයක් අපවෙත ලබාදෙන්න
මෙම සමීක්ෂණය සදහා ලබාගන්නා තොරතුරු ජනවිකාස අධ්‍යයනය සදහා පමණක් යොදාගන්නා බවට සහතික වන්නෙමු
7. ලිංගභේදය *
8. වයස *
9. ඔබ උපන් රට *
10. අධ්‍යාපනය *
11. රැකියාව *
12. "ද්වීතියික අමුද්‍රව්‍ය " යන සංකල්පය පිළිබද ඔබට අදහසක් තිබේද? *
13. "සංවෘත ආර්ථියකය/ Circular Economy " සංකල්පය පිළබද ඔබ අසා තිබේද? *
ප්ලාස්ටික් සහ ඇසුරුම්කරණ කර්මාන්තයේ දියුණුව උදෙසා සදහා ඔබට ලබාදිය හැකි යෝජනාවන් පැහැදිලිකරන්න. *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Circular Economy Asia. Report Abuse - Terms of Service