IV. Поддршка на учениците

Поддршката на учениците се однесува на грижата на училиштето за личниот, социјалниот и емотивниот живот на учениците и општата благосостојба на учениците. Поддршката на учениците подразбира кои активности и процедури ги презема и развива училиштето за унапредување на здравјето на учениците и следење на напредокот на учениците.

Прашалник за наставници, ученици и родители:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question