แบบประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือผู้รับบริการ ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เข้าศึกษาต่อ หรือเข้าทำงานหรือรับบริการ
เนื่องจากมีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ อำเภอหนองรี จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาต่อ หรือเข้าทำงาน หรือให้บริการ ในหน่วยงานของท่านประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน เพื่อทางวิทยาลัยฯ จักได้นำผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ ต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
Email address
1. ชื่อหน่วยงานของท่าน คือ
2. ที่อยู่ของหน่วยงานของท่าน คือ
3. ประเภทของหน่วยงานของท่าน คือ
4. ชื่อผู้สำเร็จการศึกาษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ที่อยู่ในหน่วยงานของท่าน คือ (สามารถใส่ชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้เพียง 1 คน ต่อ 1 แบบประเมิน)
ด้านที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
1.2 ความีระเบียบวินัยเคารพกฏระเบียบของหน่วยงาน
1.3 ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะให้เกียรติผู้อื่น
1.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
1.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
1.6 มีวิสัยทัศน์ ความคิด สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านที่ 2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัตงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
2.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
2.4 การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีม
2.6 ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
ด้านที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้งปรยุกต์สู่อาชีพ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่ได้รับผิดชอบ
3.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms