แบบประเมินความพึงพอใจของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือผู้รับบริการ ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ เข้าศึกษาต่อ หรือเข้าทำงานหรือรับบริการ
เนื่องจากมีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ อำเภอหนองรี จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาต่อ หรือเข้าทำงาน หรือให้บริการ ในหน่วยงานของท่านประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน เพื่อทางวิทยาลัยฯ จักได้นำผลการประเมินนี้ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ ต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
Email address *
1. ชื่อหน่วยงานของท่าน คือ *
2. ที่อยู่ของหน่วยงานของท่าน คือ *
3. ประเภทของหน่วยงานของท่าน คือ
4. ชื่อผู้สำเร็จการศึกาษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ที่อยู่ในหน่วยงานของท่าน คือ (สามารถใส่ชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้เพียง 1 คน ต่อ 1 แบบประเมิน) *
ด้านที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณ
1.2 ความีระเบียบวินัยเคารพกฏระเบียบของหน่วยงาน
1.3 ความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะให้เกียรติผู้อื่น
1.4 มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
1.5 มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน
1.6 มีวิสัยทัศน์ ความคิด สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านที่ 2 สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้ทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัตงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ตัวเลข การจัดการและพัฒนางาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
2.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
2.4 การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีม
2.6 ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนางาน
ด้านที่ 3 สมรรถนะวิชาชีพได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้งปรยุกต์สู่อาชีพ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความรู้ในวิชาชีพและในงานที่ได้รับผิดชอบ
3.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประยุกต์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms