ใบสมัครหลักสูตร การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) เพื่อพัฒนาระบบราชการ 4.0 (ฝึกปฏิบัติ)  
จัดโดย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sign in to Google to save your progress. Learn more
๑. สมัครเข้าอบรมรุ่นที่
Clear selection
๒. คำนำหน้าชื่อ
๓. ยศ (ถ้ามี โปรดระบุ)
๔. ชื่อ - นามสกุล
๕. ตำแหน่ง
๖. หน่วยงาน
๗. ที่อยู่
๘. จังหวัด
๙. รหัสไปรษณีย์
๑๐. โทรศัพท์
๑๑. โทรศัพท์มือถือ *
๑๒. e-mail *
๑๓. อาหารที่รับประทาน
๑๔. ใบเสร็จรับเงิน
โปรดระบุข้อความที่ต้องการเขียนในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใบเสร็จจะออกให้ในวันที่ฝึกอบรม
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๕,๙๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หมายเหตุ : รุ่นที่ ๑๘ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๓  และรุ่นที่ ๑๙ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๖๓ ลดเหลือ ๕,๖๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวจนถึงวันอบรมชำระค่าธรรมเนียม ๕,๙๐๐ บาท
เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว
กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน เขียนระบุชื่อผู้อบรม ชือโครงการและรุ่นที่ที่จะเข้าฝึกอบรมให้ชัดเจน โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๕. ที่พัก

          สำหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สำรองที่พักด้วยตนเอง โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. โทร.จองได้ที่เลขหมาย 02 504 8713(ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พัก 600 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 1 และ 800 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 2) โดยควรสำรองตั้งแต่เนิ่นๆ กรณีโอนเงิน ให้โอนค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร
QR Code สำหรับผู้ที่ต้องการจองที่พักอาคารสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy