ใบสมัครหลักสูตร “การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ(Routine to Research)”

จัดโดย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ : รุ่นที่ ๑๔ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๑๕ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒ ลดเหลือ ๕,๖๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวชำระค่าธรรมเนียม ๕,๙๐๐ บาท

  เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน เขียนระบุชื่อผู้อบรม ชือโครงการและรุ่นที่ที่จะเข้าฝึกอบรมให้ชัดเจน โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com

  ๑๕. ที่พัก สำหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สำรองที่พักด้วยตนเอง โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. โทร.จองได้ที่เลขหมาย 02 504 8713(ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พัก 600 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 1 และ 800 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 2) โดยควรสำรองตั้งแต่เนิ่นๆ กรณีโอนเงิน ให้โอนค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร