ใบสมัครหลักสูตร การทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) เพื่อพัฒนาระบบราชการ 4.0 (ฝึกปฏิบัติ)
จัดโดย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑. สมัครเข้าอบรมรุ่นที่
Clear selection
๒. คำนำหน้าชื่อ
๓. ยศ (ถ้ามี โปรดระบุ)
๔. ชื่อ - นามสกุล
๕. ตำแหน่ง
๖. หน่วยงาน
๗. ที่อยู่
๘. จังหวัด
๙. รหัสไปรษณีย์
๑๐. โทรศัพท์
๑๑. โทรศัพท์มือถือ *
๑๒. e-mail *
๑๓. อาหารที่รับประทาน
๑๔. ใบเสร็จรับเงิน
โปรดระบุข้อความที่ต้องการเขียนในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใบเสร็จจะออกให้ในวันที่ฝึกอบรม
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๕,๙๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หมายเหตุ : รุ่นที่ ๑๘ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๑๙ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๖๓ ลดเหลือ ๕,๖๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวจนถึงวันอบรมชำระค่าธรรมเนียม ๕,๙๐๐ บาท
เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว
กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน เขียนระบุชื่อผู้อบรม ชือโครงการและรุ่นที่ที่จะเข้าฝึกอบรมให้ชัดเจน โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๕. ที่พัก

สำหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สำรองที่พักด้วยตนเอง โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. โทร.จองได้ที่เลขหมาย 02 504 8713(ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเองเมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พัก 600 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 1 และ 800 บาทสำหรับอาคารสัมมนา 2) โดยควรสำรองตั้งแต่เนิ่นๆ กรณีโอนเงิน ให้โอนค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร
QR Code สำหรับผู้ที่ต้องการจองที่พักอาคารสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy