ระบบรายงานข้อมูลกลับเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในในประเทศไทยและมีการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้น ประกอบกับ
1) ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19)
2) คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1390/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และ
3) คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1404/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเกิดทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดพะเยา ทางมหาวิทยาลัยพะเยา
Email *
ท่านเป็นนิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา *
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
สำหรับทีมสอบสวนโรคติดต่อประสานกลับ
ID line
สำหรับทีมสอบสวนโรคติดต่อประสานกลับ
สังกัดคณะ / กอง / ศูนย์ *
สำหรับนิสิตศึกษาในหลักสูตร
ชั้นปีที่
Clear selection
ที่พักอาศัยในจังหวัดพะเยา (ระบุโดยละเอียด) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Phayao. Report Abuse