แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมวิชาการ : วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 06.00 - 21.30 น. ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ(UB003) อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการเข้าร่วมโครงการ จากข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของท่านจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าภาพครั้งที่ 13 ต่อไป
* ขอบพระคุณอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมิน*
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
เพศ *
สถานะ *
สังกัด คณะ/สถาบัน/ศูนย์ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ประเมิน
(1) การต้อนรับของเจ้าภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทและการพูดจา
1.2 ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทาง
แถว 3
1.4 ความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
1.5 การให้บริการต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียม
(1) การต้อนรับของเจ้าภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทและการพูดจา
1.2 ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทาง
1.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการอำนวยความสะดวก
1.4 ความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
1.5 การให้บริการต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียม
(2) บรรยายพิเศษ หัวข้อ "นักรบนวัตกรรม" ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ไทยไปลุยตลาดญี่ปุ่น (วิทยากร เฉลิมพล ปุณโณทก) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ความเหมาะสมของระยะเวลา (10.00-11.00 น.)
2) ความเหมาะสมของวิทยากรและเนื้อหาที่บรรยาย
3) ความเหมาะเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
4) ความเหมาะสมการตอบคำถามของวิทยากร
(3) บรรยายพิเศษ หัวข้อ "แรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์" (วิทยากร_ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาล) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ความเหมาะสมของระยะเวลา (11.00-12.00 น.)
2) ความเหมาะสมของวิทยากรและเนื้อหาที่บรรยาย
3) ความเหมาะเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
4) ความเหมาะสมการตอบคำถามของวิทยากร
(4) บรรยายพิเศษ หัวข้อ "สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)" ( วิทยากร_ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ความเหมาะสมของระยะเวลา (13.00 น.-15.00 น.)
2) ความเหมาะสมของวิทยากรและเนื้อหาที่บรรยาย
3) ความเหมาะเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
4) ความเหมาะสมการตอบคำถามของวิทยากร
(5) การนำเสนอนวัตกรรมหรือรูปแบบการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและ PM 2.5 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของนักเรียน ณ ห้อง UB001-UB005 *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ความเหมาะสมของระยะเวลา (15.00-16.00 น.)
2) ความเหมาะสมของวิทยากรและเนื้อหาที่บรรยาย
3) ความเหมาะเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
4) ความเหมาะสมการตอบคำถามของวิทยากร
(5) ความพึงพอใจภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) การรับชมวีดิทัศน์ และ พิธีเปิด
2) การแสดงพิธีเปิด (กลองสะบัดชัย)
3) การประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ , ความสะอาด
4) อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5) อาหารกลางวัน
6) งานเลี้ยงตอนเย็น "กาดหมั้วครัวแลง" ณ บริเวณถนนประตูศรีโคมคำ
7) โรงแรมที่พัก
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy