แบบประเมินความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลละหารได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
เพศ *
ช่วงอายุ *
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) *
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ *
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย *
1.2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ *
1.3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ *
1.4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม *
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย *
2.2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน *
2.3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว *
2.4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน *
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม *
3.2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ *
3.3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม *
3.4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย *
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า อบต.ละหาร ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy