UNISON E-Learning For You - Covid-19 Course Sign-up formPRIVACY NOTICE – WALES UNION LEARNING FUND (WULF)

Background

The Welsh Government provides funding to Union led projects through the Wales Union Learning Fund (WULF). This funding allows individual learners to access skills training that support employability.

For you to receive support from the WULF funded project the Welsh Government needs to process personal data about you.

Upon receipt of your personal data from the Union, the Welsh Government becomes the controller for it.

What do we do with your personal data?

In our remit as the controller, the Welsh Government uses the information received for the below purposes. These purposes are necessary to enable us to exercise our official authority and for reasons of substantial public interest to assist persons to select, train for, obtain and retain employment.

1. To validate the funding provided to the Union.

To help us verify Unions are meeting the conditions of the funding by delivering access to skills training, Unions provide us with details of individuals taking part in skills training. This identifies individual learners as accessing skills training through a specific Union.

2. To evaluate the effectiveness of WULF.

To help us understand the effectiveness of the WULF scheme we may share your contact details with approved research organisations acting on our behalf so that they can talk to you about your experiences. Not everyone who takes part in the scheme will be contacted. If you are contacted by researchers, the purpose of the interview will be explained to you and you will be given the option not to be interviewed.

How long do we keep your personal data?

The Welsh Government retention scheme requires us to keep your details for 10 years after the end of the financial year which you receive funding. When we no longer need to retain your information we will ensure it is disposed of securely.

Your rights in relation to your personal data

You have the right to:

• access the personal data that we are processing about you;
• require us to rectify inaccuracies in that data;
• object to or restrict processing (in certain circumstances);
• request for your data to be ‘erased’ (in certain circumstances);
• lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office (ICO) who is our independent regulator for data protection.

For further details about the information the Welsh Government holds about you and its use, or if you want to exercise your rights under the GDPR, please contact

Email: WULF@gov.wales

You can also contact the Welsh Government’s Data Protection Officer at:

Data Protection Officer,
Welsh Government,
Cathays Park,
CARDIFF,
CF10 3NQ
Email: DataProtectionOfficer@gov.wales

The contact details for the Information Commissioner’s Office are:

Information Commissioner’s Office,
Wycliffe House,
Water Lane,
Wilmslow,
Cheshire,
SK9 5AD
Tel: 01625 545 745.
Fax: 01625 524 610.
Email: casework@ico.org.uk

______________________________________________________

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD – CRONFA DDYSGU UNDEBAU CYMRU (WULF)

Cefndir

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau a arweinir gan yr Undebau drwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru. Mae’r cyllid hwn yn caniatáu i ddysgwyr unigol gael hyfforddiant sgiliau sy’n eu helpu i baratoi ar gyfer byd gwaith.

Er mwyn ichi allu cael cymorth prosiect WULF, bydd angen i Lywodraeth Cymru brosesu data personol amdanoch.

Pan fydd Llywodraeth Cymru yn derbyn eich data personol gan yr Undeb, bydd yn rheoli’r data hwnnw.

Beth fyddwn ni’n ei wneud â’ch data personol?

Yn rhinwedd ein rôl fel rheolwr, bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r wybodaeth a ddaw i law i’r dibenion isod. Mae’r dibenion hyn yn angenrheidiol er mwyn inni allu arfer ein hawdurdod swyddogol ac am resymau sy’n ymwneud â budd y cyhoedd, i helpu unigolion i ddewis cyflogaeth, hyfforddi ar ei gyfer, ei gael a’i gadw.

1. Er mwyn dilysu’r cyllid a ddarperir i’r Undeb.

I’n helpu i ofalu bod Undebau yn bodloni amodau’r cyllid drwy gynnig mynediad i hyfforddiant sgiliau, mae Undebau yn rhoi manylion inni ynghylch unigolion sy’n cymryd rhan yn yr hyfforddiant sgiliau. Mae dysgwyr unigol sy’n derbyn hyfforddiant sgiliau drwy Undeb penodol yn cael eu nodi, felly.

2. Er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd WULF.

I’n helpu ni i ddeall effeithiolrwydd y cynllun, efallai y byddwn yn rhannu’ch manylion cyswllt gyda sefydliadau ymchwil cymeradwy sy’n gweithredu ar ein rhan, fel y gallant siarad â chi am eich profiadau. Ni fydd y sefydliadau’n cysylltu â phawb sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Os bydd ymchwilwyr yn cysylltu â chi, bydd diben y cyfweliad yn cael ei esbonio i chi a byddwch chi’n cael yr opsiwn i beidio â chael eich cyfweld.


Am ba mor hir y byddwn yn cadw eich data personol?

Mae cynllun cadw Llywodraeth Cymru yn ei gwneud hi’n ofynnol i ni gadw’ch manylion am 10 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol pan oeddech chi’n derbyn cyllid. Pan na fydd angen i ni gadw’ch gwybodaeth mwyach, byddwn yn sicrhau ein bod yn ei dileu mewn ffordd ddiogel.

Eich hawliau mewn perthynas â’ch data personol

Mae gennych chi’r hawl i:
• gael mynediad at y data personol rydym yn ei brosesu amdanoch chi;
• gofyn inni gywiro camgymeriadau yn y data hwnnw;
• gwrthwynebu neu gyfyngu ar y prosesu (o dan rai amgylchiadau);
• gofyn am i’ch data gael ei ‘ddileu’ (o dan rai amgylchiadau);
 cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), ein rheoleiddiwr annibynnol o ran diogelu data.

I gael mwy o fanylion am y wybodaeth mae Llywodraeth Cymru’n ei chadw amdanoch chi a sut y mae’n cael ei defnyddio, neu i ymarfer eich hawliau o dan y GDPR, cysylltwch â

Ebost: WULF@gov.wales

Gallwch gysylltu hefyd â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ
Ebost: DataProtectionOfficer@gov.wales

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AD
Ffôn: 01625 545 745
Ffacs: 01625 524 610
Ebost: casework@ico.org.uk
I have read, understood and agree to the Welsh Government Data Protection (GDRP) Declaration above *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy