Krottegemse Corrida
Donderdag 30 mei 2019
voornaam *
Your answer
naam *
Your answer
geslacht *
man of vrouw
geboortedatum dd/mm/jjjj *
Your answer
e-mail adres *
Your answer
straat + huisnummer *
Your answer
postcode *
Your answer
gemeente of stad *
Your answer
Afstanden
10.4km lange afstand
5.2km korte afstand
500m kidsrun geboortejaren 2013 en 2012
750m kidsrun geboortejaren 2011 en 2010
1000m kidsrun geboortejaren 2009, 2008 en 2007
kies hieronder de juiste afstand *
Betaling
ik betaal per overschrijving op rekeningnummer BE66 1030 5903 1743 uiterlijk op 25 mei 2019 en vermeld de naam van de atle(e)t(en).
ik betaal *
Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: Krottegemse Corrida 30 mei 2019
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst voor deelname aan het evenement.
d. Organisator: De Krottegemse Ransels
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2. Deelname
2.1. Deelname aan de jogging, prestatieloop en kidsrun is voor iedereen. (vrije sporters ,niet aangeslotenen, aangeslotenen, enz.)
2.2. De deelnemer mag slechts deelnemen aan het evenement als hij het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijvingsgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaandelijk schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.
2.4. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het inschrijvingsgeld plaats.
2.5. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement af te lassen . De deelnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld om, naar zijn keuze, deel te nemen aan het evenement op een eventueel door de organisator vast te stellen andere datum in hetzelfde kalenderjaar. Restitutie van het inschrijvingsgeld vindt niet plaats, ook niet als de deelnemer niet in staat is tot deelname op de eventuele vervangende datum.
2.6. Een besluit van de organisator om het evenement niet te laten doorgaan doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1. Deelnemen gebeurt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer zou lijden tijdens zijn deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
3.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelnemen een goede fysieke gezondheid vereist.
3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4. Portretrecht
4.1 De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5. Persoonsgegevens
5.1 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, door publicatie in dagbladen en via internet.
ik ga akkoord met de algemene voorwaarden *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service