แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจและการให้บริการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  ระดับ 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง พอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง พอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พอใจน้อย ระดับ 1 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด
  1. ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทำให้ สะดวกต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
  2. ความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
  3. ความทันสมัย และเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล
  4. ฐานข้อมูลนำมาใช้ประโยชน์ต่อตัวท่านและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สารสนเทศในด้านการบริหารมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการและการตัดสินใจของผู้บริหารได้
  6. สารสนเทศทะเบียนและประมวลผลการเรียนมีความถูกต้อง ครบถ้วน และนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้
  7. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิในการเข้าถึง
  8. ระบบมีการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตัว
  9. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  10. ฐานข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้
  11. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูล
  Please enter one response per row
  1. การยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในด้านสถานที่บริการ
  2. การยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  3. การยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ
  4. การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ตามจุดให้บริการของวิทยาลัยฯ ในด้านสถานที่บริการ
  5. การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ตามจุดให้บริการของวิทยาลัยฯ ในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  6. การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ตามจุดให้บริการของวิทยาลัยฯ ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ
  7. ความเพียงพอของอุปกรณ์สื่อ โสต (projector เครื่องขยายเสียง)
  8. ประสิทธิภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์
  9. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  10. บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมและเป็นกันเอง
  11. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มาใช้บริการ
  12. ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ใช้บริการ
  13. ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานและขอรับบริการเช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
  14. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง
  15. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ