แบบประเมินการให้บริการเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก (sci.rmutto.ac.th)
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้

5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มาก

3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง

2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อย

1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง

N/A ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ไม่สามารถวัดระดับได้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2.สถานภาพ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
2.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
5
4
3
2
1
N/A
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
2.2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
5
4
3
2
1
N/A
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
5. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
6. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
2.3 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
5
4
3
2
1
N/A
1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์ของคณะ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse