แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เกี่ยวข้องและเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพิ่มสมรรถนะทางร่างกาย และทักษะกีฬา ฝึกการปฏิบัติงานและความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. กำหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2562 ระว่างวันที่ 31 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2562 และแข่งขันตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้
3. ขอให้ท่านประเมินตามความคิดเห็นของท่านให้ครบถ้วน ซึ่งผลการประเมินและการให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในภาพรวมครั้งต่อไป
4. แบบประเมินมีทั้งสิ้น 3 ตอน โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. นักเรียนมีความรัก สามัคคี รักหมู่คณะและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมย์และ สังคม
4. นักเรียน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รัู้จักแฟ้ ชนะ รู้อภัยและห่างไกลสิ่งเสพติด
5. ความเหมาะสมของวันเเละเวลาและสถานที่สำหรับการแข่งขัน
6. ความพร้อมของสนามการเเข่งขันและอุปกรณ์การเเข่งขัน
7. ความเหมาะสมของประเภทกีฑา และกีฬาอื่นๆ
8. ความพอเพียงของการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
9. ความเหมาะสมของรางวัลและการตัดสินอย่างเป็นธรรม
10. ระบบการดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไป
Your answer
ขอบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180 Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail :academic.chinnaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service