COVID-19 IMPACT study (SWE)
Forskningsprojekt

Undersökning av känslor och beteenden relaterade till COVID-19 (COVID-19 inverkan)

Coronaviruset COVID-19 har orsakat en pandemi spridd över världen. Genom att minska beteenden som bidrar till spridning av viruset kan vi minska dess inverkan. Vi behöver förslag och idéer som bidrar till att rekommendationer för hälsofrämjande beteenden följs, och hur vi kan hantera negativa känslor relaterade till pandemin. I en nyligen publicerad översiktsartikel i The Lancet lyfts behovet av mer forskning som fokuserar på psykologiska effekter av isolering och pandemin i stort. Det övergripande målet med detta forskningsprojekt är att förstå psykologiska och beteendemässiga aspekter relaterade till COVID-19-pandemin.

Vi ber dig att besvara en samling enkäter via en webbsida. Om du vill kan du också svara på ytterligare enkäter under en period på 8-veckor, för att ge oss löpande information. De första enkäterna tar ungefär 30 minuter att besvara, medan de följande enkäterna tar ca 10 minuter.

Enkäterna innehåller frågor kring olika områden;
- Demografi (kön, ålder, etc)
- Om du röker, motionerar eller dricker alkohol
- Om du följer rekommendationerna för självisolering och fysisk distansering
- Dina tankar, känslor och attityder kring viruset
- Din nivå av ångest och depression
- Hur du hanterar isolering och distansering
- Dina positiva och negativa känslor

Vi tror inte att det är någon risk för negativa effekter av att besvara enkäterna. Alla svar kommer att vara anonyma, vilket innebär att enskilda personers svar inte kan identifieras.

Dina svar kommer lagras i maximalt 5 år, enligt lagstiftning och regler om persondata enligt GDPR. Endast forskare kopplade till projektet kommer ha tillgång till alla data, och de kommer hanteras konfidentiellt och anonymiserat.

Dina svar kommer både att hjälpa oss utveckla insatser för människor under självisolering och för att öka folkhälsan. Ingen ekonomisk ersättning utgår.

Det är frivilligt att delta i projektet. Om du väljer att delta kan du när som helst avbryta ditt deltagande och dra tillbaka ditt samtycke utan att uppge någon orsak. Alla data som du lämnat via enkäter kommer i sådana fall att bli raderade. Det kommer inte att finnas några negativa konsekvenser för dig om du inte vill delta, eller om du senare väljer att avbryta ditt deltagande.

Alla data som samlas in kommer att förses med en kodnyckel för anonymisering i statistikprogrammet SPSS, och lagras på en extern hårddisk som förvaras inlåst vid ACThealthy Lab at the University of Cyprus. Tillgång till elektroniska filer kommer kräva en säkerhetskod som enbart forskare knutna till projektet och projektkoordinatorn har tillgång till. Forskningsprojektets personal, samt medlemmar i etikkommittén åtar sig att respektera konfidentialitet och dataskyddslagar som angår studiedeltagarna. När det gäller publikation av studiens resultat kommer individers anonymitet säkerställas genom att inte beskriva personliga data som skulle kunna leda till identifiering av individer. Samtyckesdokument och data som lagras elektroniskt kommer att raderas/förstöras 5 år efter studiens genomförande, enligt artikel 5 och recitation 39 av General Data Protection Regulation (GDPR). Fem år anses tillräckligt för analys av data och publikation av vetenskapliga artiklar.

Vänligen kontakta ledningen för forskningsstöd vid Universitetet i Cypern vid klagomål gällande denna studie. Kontaktuppgifter:

Head of the Research Support Service of the University of Cyprus, Dr. Marios Demetriades
Tel: 222894287, Fax: 22895506
Email: demetriades.a.marios@ucy.ac.cy

För mera information eller förtydliganden om forskningsprojektet kan du kontakta koordinatorerna, Dr. Angelos Kassianos kassianos.angelos@ucy.ac.cy & Dr. Maria Karekla mkarekla@ucy.ac.cy

Vänligen ange din e-postadress varje gång du besvarar enkäter.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy