แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.วังสำโรง
แบบสำรวจนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน โปรดตอบคำถามให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงและความเห็นของท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตำบล อำเภอ และจังหวัดของท่าน
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.วังสำโรง
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการให้บริการ
มีความรวดเร็วในการให้บริการ
ความชัดเจนในการอธิบายและแนะนำขั้นตอน
ความสะดวกในการรับบริการ
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กิริยามารยาท และความสุภาพ
การแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทาง
ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้น ความพร้อม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการตอบคำถาม และชี้แจงข้อสงสัย
การให้บริการอย่างเท่าเทียม
การตอบสนองและการแก้ไขปัญหา
ด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ
สถานที่มีความเป็นระเบียบ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ที่นั่งคอยรับบริการ
ความสะอาด
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ/เอกสารที่ให้ความรู้
ด้านความพึงพอใจโดยรวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมด
ความคิดเห็นอื่นๆ โปรดระบุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy