แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ Website: www.nlac.mahidol.ac.th

แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของเว็บไซต์
  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
  เมนูง่ายต่อการใช้งาน
  สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
  ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
  ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
  ภาพรวมในการออกแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับใด
  Please enter one response per row
  ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
  ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
  ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
  ภาพรวมในคุณภาพของเนื้อหาอยู่ในระดับใด
  Please enter one response per row
  This is a required question