แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาในภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2562
คำชี่แจง : แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ ภาคทฤษฎี
อันจะนำไปใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรุณาโปรดใส่ค่าคะแนนตามความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านลงในช่องระดับความพึงพอใจ
และเขียนข้อเสนอแนะในกรณีที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
สำหรบเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนมีดังนี้
1 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นน้อยที่สุด
2 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นน้อย
3 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นปานกลาง
4 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นมาก
5 หมายถึง มีความพึงพอใจข้อความนั้นมากที่สุด
Email address *
รายวิชา *
ภาคการศึกษาที่ *
โดย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต *
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. คุณภาพการสอน *
1
2
3
4
5
1.1 การถ่ายทอดความรู้
1.1.1 วิธีการสอนเหมาะสมได้เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของวิชา และเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย
1.1.2 รูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง
1.1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
1.1.4 การเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
1.1.5 การเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.1.6 การจัดกิจกรรมหรือการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษา
1.2 การเตรียมเนื้อหา *
1
2
3
4
5
1.2.1 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
1.2.2 สอดคล้องกับวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียน
1.2.3 ทันสมัย เป็นความรู้ใหม่ น่าสนใจและ/หรือนำผลการวิจัยมาใช้ในการสอน
1.2.4 มีความสอดคล้องกันในแต่ละบท
1.2.5 มีความต่อเนื่องจากง่ายไปยาก
1.2.6 มีความเหมาะสมกับเวลา
1.2.7 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน
1.3. การบูรณาการ *
1
2
3
4
5
1.3.1 มีการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่ีสอนร่วมกับวิชา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การประเมินผล *
1
2
3
4
5
1.4.1 กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลชัดเจน
1.4.2 ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
1.4.3 มีการแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบ
1.4.4 วิธีการประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา ตรงตามสภาพจริง
1.4.5 มีการวัดและประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง
1.5 ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน *
1
2
3
4
5
1.5.1 มีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสมกับวิชาที่สอน
1.5.2 สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ได้
1.5.3 สามารถวิเคราะห์ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำมาปรับ พัฒนารูปแบบการสอนที่เหมาะสมได้
1.5.4 สามารถการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นหลากหลายและตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียน
1.6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *
1
2
3
4
5
1.6.1 การจัดเตรียมสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ เพียงพอและพร้อมใช้งาน
1.6.2 สื่อสารเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาเข้าใจง่าย
1.6.3 เอกสารต่าง ๆ เพียงพอตามความจำเป็นที่จะใช้
1.6.4 ห้องสมุดมีหนังสือ ตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายวิชาเพียงพอสะดวกต่อการศึกษา ค้นคว้า
1.6.5 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์ฯ เด็ก, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายและมุมแพทย์แผนไทย) เพียงพอ ต่อการศึกษาเรียนรู้
1.6.6 ห้องเรียน อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse