โครงการ แข่งขันรถพลังยาง
(Rubber Band & Air Powered Car by STEM )
ที่มาและความสำคัญ
จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม ผนวกกับ 11 ยุทธศาสตร์ ของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาชาติ ประเด็นหนึ่งคือ ภายใน 5 ปี จะเปิดสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนมีบุคลากรทีมีประสบการณ์ ร่วมกับ สสวท. และ สวทช. มีความพร้อมที่จะบริการทางการศึกษา องค์ความรู้เกี่ยวกับ STEM Education ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศนของโรงเรียน “เป็นสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยภายในปี 2561” อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ลูกจักรคำฯ เป็นผู้นำสร้างสรรค์สังคม” และ เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “จักรคำฯ เป็นผู้นำทางวิชาการ” ดังนั้น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จึงจัดทำโครงการแข่งขัน รถพลังงานยาง (Rubber Band & Air Powered Car ) เพื่อกระตุ้นแนวคิด STEM และ ส่งเสริมทักษะการคิด ทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับครูและนักเรียน วัตถุประสงค์การแข่งขัน1. เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนที่สนใจ ได้พัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการใช้ยานพาหนะจำลอง เช่น รถยนต์ เรือ เครื่องบิน 2. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการนำหลักการ STEM ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า 3. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง นำทักษะศตวรรษที่ 21 มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ความรู้พื้นฐานSTEM เป็นเครื่องมือในการสร้างหรือประดิษฐ์ของเล่น 4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา ในการจัดกิจกรรมควบคู่กับพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมชุมนุม โดยหลักการ STEM พื้นฐาน
กำหนดการแข่งขัน
นิยามเชิงปฏิบัติการ
รางวัลการแข่งขัน
รายละเอียดการแข่งขัน
ไม่มีชื่อ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms