แบบสำรวจความต้องการของสมาชิก
การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
คำชี้แจง แบบสำรวจฉบับนี้ สร้างขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการของสมาชิก ในการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับ นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความต้องการรับบริการการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
ส่วนที่ 3 การรับทราบข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์ฯ มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ประเภทสมาชิก
1.4 การศึกษา
1.5 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์
2.1 ท่านต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ผ่านทางช่องทางใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.1 ท่านรับทราบข้อมูลด้านการเงิน การบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานตามภารกิจของสหกรณ์ หรือไม่
3.2 ท่านรับทราบ แผนปฏิบัติงานประจำปี ของสหกรณ์ หรือไม่
3.3 ท่านรับทราบ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี หรือไม่
3.4 ท่านรับทราบ โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด หรือไม่
3.5 ท่านรับทราบ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด หรือไม่
3.6 ท่านรับทราบ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด หรือไม่
3.7 ท่านรับทราบ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี หรือไม่
3.8 ท่านรับทราบ รายละเอียดการดำเนินงานของสหกรณ์จากหนังสือรายงานกิจการประจำปี หรือไม่
4.1 ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ที่ท่านสามารถเข้าถึงได้นั้น มีประสิทธิภาพ อย่างไร
5.1 ข้อเสนอแนะ ในการเผยแพร่ข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
Your answer
QR CODE สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด (YALA TEACHERS SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE, LIMITED.)
เลขที่ 375 ถนนสิโรรสตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา 95000
โทร 073-212509,073-214473
โทรสาร 073-244489
E-Mail : coopyala2@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/coopyala/ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service