[แบบสัมภาษณ์] การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียภาษาไทย
โมเดลที่ใช้ในการศึกษานี้ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม และความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงไว้ดังรูป

โดยในการสัมภาษณ์ชาววิกิพีเดีย/ผู้ที่เคยเพิ่มเติมแก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียภาษาไทยนี้ต้องการศึกษาและแยกแยะว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาในวิกิพีเกียมากที่สุดเรียงไปตามลำดับจนถึงน้อยที่สุด รวมไปถึงเหตุผลประกอบพอสังเขปสำหรับการที่แต่ละปัจจัยส่งผลตามลำดับดังกล่าว

รวมถึงคำถามปลีกย่อยอีกบางส่วนเกี่ยวกับวิกิพีเดียและการใช้งาน/เข้าร่วมวิกิพีเดียของท่าน

ในส่วนที่1 (ข้อ 1.1 - 1.5) กรุณาเรียงลำดับปัจจัยที่ท่านเห็นว่าส่งผลต่อการเข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาในวิกิพีเดียภาษาไทยของท่านมากที่สุด โดยการเติมตัวเลข 1-5 โดยเหตุผลสำคัญที่สุด = 1 (มากที่สุด =1 น้อยที่สุด=5) และระบุเหตุผลโดยสังเขปสำหรับการให้ลำดับในแต่ละปัจจัยเพิ่มเติมไว้

ในส่วนที่ 2 (ข้อ 2.1 เป็นต้นไป) เป็นคำถามอื่นๆ กรุณาเติมรายละเอียดในช่องว่าง เป็นความเห็นสั้นๆก็ได้ครับ

ขอบคุณครับ

(กรณีมีข้อสงสัยในรายละเอียด, ความหมายของตัวโมเดล หรืออื่นๆ สอบถามมาทาง jamadepus@gmail.com ได้ครับ)

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล [กรุณาเรียงลำดับ 1-5 โดยเหตุผลสำคัญที่สุด = 1 (มากที่สุด =1 น้อยที่สุด=5)] *
เป็นปัจจัยซึ่งเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในของตัวผู้เข้าร่วม เป็นปัจจัยซึ่งเกี่ยวกับตัวของผู้เข้าร่วมโดยตรง เช่น ต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการค้นคว้าและเรียบเรียงเรื่องที่สนใจ รู้สึกว่าตนเองได้ประโยชน์บางอย่าง เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัว การใช้วิกิพีเดียเป็นพื้นที่ผ่อนคลายหลังจากเจอเรื่องที่ทำให้เครียด/เบื่อ/รู้สึกแย่ การรู้สึกว่าการเข้าร่วมวิกิพีเดียเป็นสิ่งสำคัญ
Your answer
เหตุผลในการให้ลำดับสำหรับ ปัจจัยส่วนบุคคล และความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับปัจจัยนี้ *
Your answer
1.2 ปัจจัยเชิงสังคม [กรุณาเรียงลำดับ 1-5 โดยเหตุผลสำคัญที่สุด = 1 (มากที่สุด =1 น้อยที่สุด=5)] *
เป็นปัจจัยซึ่งเกี่ยวกับลักษณะความเป็นชุมชนของวิกิพีเดียที่ส่งผลต่อตัวผู้เข้าร่วม เกี่ยวกับการต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวิกิพีเดีย การเป็นที่ยอมรับ ความรู้สึกของการเป็นชาววิกิพีเดีย การต้องการสร้างประโยชน์ให้ชุมชน การต้องการให้ภาพลักษณ์ของชุมชนวิกิพีเดียมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมภายนอก เช่น การเป็นข่าวในทางที่ดี การที่วิกิพีเดียมี่ชื่อเสียงดี หรือการที่วิกิพีเดียเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เนื้อหาภาษาไทยบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
Your answer
เหตุผลในการให้ลำดับสำหรับ ปัจจัยเชิงสังคม และความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับปัจจัยนี้ *
Your answer
1.3 ปัจจัยด้านกฏเกณฑ์ [กรุณาเรียงลำดับ 1-5 โดยเหตุผลสำคัญที่สุด = 1 (มากที่สุด =1 น้อยที่สุด=5)] *
เป็นปัจจัยซึ่งเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ในการร่วมเขียนวิกิพีเดีย โดยยึดเอาห้าเสาหลักเป็นกฏเกณฑ์หลักๆ (th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:ห้าเสาหลัก) ในการร่วมเขียนเนื้อหา คือ -ต้องมีการเขียนในรูปแบบสารานุกรม -ควรมีแหล่งอ้างอิง และเขียนจากมุมมองที่เป็นกลาง -ใครก็ตามสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ เขียนเพิ่ม แก้ไข ได้ทันที -ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเคารพและมีมารยาท -ไม่มีกฎตายตัว และทุกคนสามารถออกความเห็นเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การทำงานร่วมกันบนวิกิพีเดียได้
Your answer
เหตุผลในการให้ลำดับสำหรับ ปัจจัยด้านกฏเกณฑ์ และความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับปัจจัยนี้ *
Your answer
1.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี [กรุณาเรียงลำดับ 1-5 โดยเหตุผลสำคัญที่สุด = 1 (มากที่สุด =1 น้อยที่สุด=5)] *
เป็นปัจจัยซึ่งเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการร่วมเขียนวิกิพีเดีย ซึ่งมีฐานอยู่บนซอฟต์แวร์ วิกิ เป็นเครื่องมือที่อาจต้องอาศัยการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก อยู่บ้างในการใช้งานเพื่อร่วมเขียนวิกิพีเดีย
Your answer
เหตุผลในการให้ลำดับสำหรับ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับปัจจัยนี้ *
Your answer
1.5 ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม : การยอมตามผู้มีอำนาจหรือสถานะสูงกว่า [กรุณาเรียงลำดับ 1-5 โดยเหตุผลสำคัญที่สุด = 1 (มากที่สุด =1 น้อยที่สุด=5)] *
เป็นปัจจัยซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมเพิ่มเติม/แก้ไขเนื้อหาบนวิกิพีเดียภาษาไทย ในเรื่องของลักษณะของการยอมตามผู้มีอำนาจสูงกว่า ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของตัวผู้เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม เช่น การรู้สึกว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีสถานะ/อำนาจสูงกว่า การไม่อยากขัดใจผู้มีสถานะ/อำนาจสูงกว่า การไม่อยากโต้เหตุผลของผู้มีสถานะ/อำนาจสูงกว่า โดย ผู้มีสถานะ/อำนาจสูงกว่า ในที่นี้อาจเป็นได้ทั้งทางคุณวุฒิหรือวัยวุฒิ เช่น หัวหน้าในที่ทำงาน ผู้อาวุโส หรือผู้ที่รู้สึกว่ามีสถานะทางสังคมหรือการเมืองสูงกว่า ปัจจัยนี้บางความเห็นเห็นว่าอาจมีลักษณะใกล้เคียงความเกรงใจอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกันซะทีเดียว
Your answer
เหตุผลในการให้ลำดับสำหรับ ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม และความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับปัจจัยนี้ *
Your answer
2.1 มีส่วนร่วมในการเพิ่มเนื้อหาเยอะไหมครับ? ใช้เวลาในการเข้าไปตรวจสอบ เพิ่มเติม แก้ไข เนื้อหา บนวิกิพีเดียเฉลี่ยต่อวันประมาณกี่ ชม.ต่อวันครับ (ถ้ารู้สึกระบุยากจะลองเปลี่ยนเป็น กี่ ชม. ต่อสัปดาห์ก็ได้ครับ) *
[คำถามปลีกย่อยอื่นๆ]
Your answer
2.2 คิดว่าคนอายุเท่าไหร่ การศึกษาระดับใดควรเข้ามาเขียนวิกิพีเดีย หรือได้ทั้งหมดถ้ายอมรับกฏเกณฑ์ได้? *
[คำถามปลีกย่อยอื่นๆ]
Your answer
2.3 ยังใช้วิกิพีเดียเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลบ้างไหม? เทียบกับการ ตรวจสอบ เพิ่มเติม แก้ไข เนื้อหา แล้วต่างกันไหมครับ? *
[คำถามปลีกย่อยอื่นๆ]
Your answer
2.4 เคยอ่านเรื่องของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ มีคนเริ่มบทความเรื่องยางมะตอย โดยเขียนแค่ประโยคสั้นๆว่า ยางมะตอยเป็นวัสดุที่ใช้ทำถนน ต่อมามีคนเข้ามาร่วมเขียน/แก้ไขบทความนี้จำนวนมากจนแยกออกเป็นสองบทความและมีเนื้อหาเพิ่มเติมจำนวนมาก คิดว่าการที่คนเข้ามาเพียงเริ่มประโยคสั้นๆดีกับวิกิพีเดียไหมครับ? หรือส่งผลกับวิกิพีเดียยังไง? *
[คำถามปลีกย่อยอื่นๆ]
Your answer
2.5 คุณมีตำแหน่งในวิกิพีเดีย (เช่น แอดมิน อนุญาโตตุลาการ ผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง ผู้ดูแลโครงการ) หรือไม่? และตำแหน่งใดครับ? *
[คำถามปลีกย่อยอื่นๆ]
Your answer
2.6 คิดว่าแต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจ/สิทธิดูแล (เช่น แอดมิน) จำเป็นสำหรับวิกิพีเดียไหมครับ? เพราะอะไรครับ? และคิดว่าวิธีการได้มาซึ่งแอดมินเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรครับ? *
[คำถามปลีกย่อยอื่นๆ]
Your answer
2.7 คิดว่าการเข้ามาร่วม'ทำงาน'ในวิกิพีเดีย ต่างจากการทำงานในที่ทำงาน หรืองานในชีวิตประจำวันไหมครับ? และอย่างไรครับ? *
[คำถามปลีกย่อยอื่นๆ]
Your answer
2.8 คิดว่าการร่วมเขียนวิกิพีเดีย นั้นต่างกับการเขียน blog การโพสบนเวบบอร์ด หรือการเขียนสถานะ/สเตตัสบนโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คส์ หรือไม่ อย่างไรครับ? *
[คำถามปลีกย่อยอื่นๆ]
Your answer
2.9 คิดว่าระบบแบบวิกิพีเดียจะสามารถนำไปใช้ในองค์กร หรืองานรูปแบบอื่นๆได้ไหมครับ? เพราะอะไรครับ? *
[คำถามปลีกย่อยอื่นๆ]
Your answer
3.1 คุณเป็นผู้ใช้ทั่วไปซึ่งร่วมเขียนวิกิพีเดีย หรือมีตำแหน่งพิเศษในวิกิพีเดียครับ (เช่น ผู้ดูแล อนุญาโตตุลาการ)? และเป็นตำแหน่งใดครับ? *
[เกี่ยวกับผู้ตอบ]
Your answer
3.2 ร่วมเขียนวิกิพีเดียมานานขนาดไหนครับ? *
[เกี่ยวกับผู้ตอบ]
Your answer
3.3 ความรู้สึกในระหว่างเริ่มเขียนจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมครับ? *
[เกี่ยวกับผู้ตอบ]
Your answer
3.4 อื่นๆที่อยากพูดเกี่ยวกับวิกิพีเดียครับ
Your answer
3.5 ระบุชื่อหรือนามแฝงของคุณ *
[เพื่อเป็นประโยชน์ในการแยกแยะผู้ตอบครับ]
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service