DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA TCF HUB
Ja, niżej podpisany, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia TCF HUB
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zamieszkania (ulica, nr lokalu,nr mieszkania, miasto) *
Adres e-mail
Numer telefonu *
Proszę by informacje o zwoływaniu Walnego Zebrania Członków wysyłano na *
Required
Deklaruje chęć *
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, który był dostępny na stronie internetowej. *
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że na mocy Statutu moje członkostwo w Stowarzyszeniu wygaśnie w przypadku zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące. *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Stowarzyszenie TCF HUB z siedzibą w Krakowie, ul. 29 Listopada 94.Dane przetwarzane są dla celów rekrutacji oraz realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do utraty statusu członka Stowarzyszenia.Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do:1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych;2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych osobowych;3. żądania usunięcia danych osobowych;4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu;6. złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres email: stowarzyszenie@tcfhub.plPodanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia i członkostwa w Stowarzyszeniu Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w złożonej przeze mnie deklaracji przez Stowarzyszenie TCF HUB lub podmioty trzecie, którym przekazano moje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji i realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia. *
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych a moje prawa obywatelskie niezostały ograniczone w sposób uniemożliwiający mi przystąpienie do Stowarzyszenia. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tobacco Concept Factory. Report Abuse