Ghi Danh Truyền Thông Việt Ngữ cho Quảng Cáo Census 2010

Xin qúy vị điền vào mẫu đơn này để ghi danh tham gia chương trình quảng cáo của Census 2010.

Xin đến đây nếu muốn điền mẫu tiếng Anh:

http://www.census.gov/procur/www/2010communications/paid-media-plan-questionnaire.html

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc của quý vị:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Đối tượng phục vụ chính của quý vị là nhóm nào?

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Điều Kiện: Dưới đây là những điều kiện tất yếu mà mỗi cơ sở truyền thông phải tuân thủ để được xếp loại là cơ sở thương mại.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Giới Tiểu Thương

  DraftFCB và các cơ quan bạn hứa sẽ tạo cơ hội cho tiểu thương và sẽ quan tâm nhiều đến họ. Để được xem là tiểu thương, hiện trạng của bạn phải được xác định. Quý vị có thể chọn cách ghi danh qua mạng lưới tại CCR.gov, nhưng đối với vị nào không muốn ghi danh ở CCR.gov, có thể chọn một trong hai cách dưới đây: (1) Cung cấp lá thư của một viên chức của công ty xác minh hiện trạng của tiểu doanh nghiệp; hay (2) Có một lá thơ từ bất cứ hội đoàn ở cấp địa phương / thành phố / tiểu bang có thể xác minh hiện trạng tiểu doanh nghiệp của quý vị. Thư xác minh phải có những thông tin phù hợp với tiêu chuẩn kích thước và mã số của NAICS như bản dưới đây (những số mã số khác có thể tìm thấy ở sba.gov/site (Sector 51)). Văn kiện có tiêu đề: U.S. Small business Adminstration table of Small Business Size Standards matched to North American Industry Classification System Codes.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question