สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด
วัตถุประสงค์ : เพื่อ สพม.12 จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาประกอบการวางแผนดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือในการปรับปรุงและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้านการศึกษาต่อไป
โรงเรียน *
กรุณาคลิกเลือกโรงเรียน
ประเภทของสื่อสัญญาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง
คำชี้แจง : เลือกตอบและกรอกข้อมูลตามสภาพจริงที่โรงเรียนได้รับจัดสรร หรือจัดหาเอง (ถ้าไม่ได้รับหรือไม่มี ข้ามไปตอบข้อต่อๆไป)
1.โครงข่าย MOENet ประเภทที่ได้รับจัดสรร
Clear selection
1.1 การใช้งาน ตามข้อ 1
Clear selection
1.2 ความเร็วที่ได้รับจัดสรร Download/Upload
เช่น 30/10 mbps.
1.3 ยี่ห้อ รุ่น ของ Router/Modem ที่ได้รับ
เช่น Cisco รุ่น 892
1.4 IP GATEWAY
1.5 ผู้ให้บริการ /หน่วยงานที่ดูแล
Clear selection
2. การใช้งาน โครงข่าย UniNet / NEdNet
Clear selection
2.1ความเร็วที่ได้รับจัดสรร Download/Upload
2.2 ยี่ห้อ รุ่น ของ Router ที่ได้รับ
2.3 IP GATEWAY
3. โครงข่ายอื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรตามโครงการพิเศษต่างๆ (ให้ตอบทุกโครงการที่ได้รับสนับสนุน)
เช่น โครงการ ร.ร.ประชารัฐ ได้ High Speed Internet ( leased line) ความเร็วอินเตอร์เน็ต 90/60 mbps. Router ยี่ห้อCisco รุ่น 800 ผู้ให้บริการ/ผู้ดูแลโครงข่าย คือ true
ประเภทของสื่อสัญญาณที่โรงเรียนจัดหาเอง (ถ้ามี)
(จัดหาด้วยเงินงบประมาณทุกประเภท หรือการรับบริจาค )
4. ประเภทของ วงจรที่ 1
Clear selection
4.1ความเร็ว Download/Upload ของวงจรที่ 1
4.2 ราคาค่าใช้จ่ายต่อเดือน หรือต่อปี ของวงจรที่ 1
เช่น 5,000 บาท/เดือน หรือ 50,000 บาท/ปี
4.3 ผู้ให้บริการที่ดูแลโครงข่าย ของวงจรที่ 1
Clear selection
5. ประเภทของ วงจรที่ 2
Clear selection
5.1 ความเร็ว Download/Upload ของวงจรที่ 2
5.2 ราคาค่าใช้จ่ายต่อเดือน หรือต่อปี ของวงจรที่ 2
5.3 ผู้ให้บริการที่ดูแลโครงข่าย ของวงจรที่ 2
Clear selection
6. ประเภทของ วงจรที่ 3
Clear selection
6.1 ความเร็ว Download/Upload ของวงจรที่ 3
6.2 ราคาค่าใช้จ่ายต่อเดือน หรือต่อปี ของวงจรที่ 3
6.3 ผู้ให้บริการที่ดูแลโครงข่าย ของวงจรที่ 3
Clear selection
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรหรือจัดหาเองรวมทั้งเครื่องเช่า (ที่ใช้งานได้)
7. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ที่ได้รับจัดสรร
(จำนวน.......ห้อง รวมจำนวน ........ เครื่อง )
8. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ที่โรงเรียนจัดซื้อเอง รวมทั้งได้รับบริจาค
(จำนวน.......ห้อง รวมจำนวน ........ เครื่อง )
9. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ที่โรงเรียนเช่า
(จำนวน.......ห้อง รวมจำนวน ........ เครื่อง ระยะเวลาเช่า........ปี )
10. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ (สำนักงาน/หมวดวิชา) ที่ได้รับจัดสรร
(รวมจำนวน ........ เครื่อง )
11. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ (สำนักงาน/หมวดวิชา) ที่โรงเรียนจัดซื้อเอง รวมทั้งที่ได้รับบริจาค
(รวมจำนวน ........ เครื่อง )
12. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ (สำนักงาน/หมวดวิชา) ที่โรงเรียนเช่า
(รวมจำนวน ........ เครื่อง )
13. server ที่โรงเรียนได้รับจัดสรรหรือจัดหาเอง (ถ้ามี)
กรุณาระบุ ระบุยี่ห้อ รุ่น และสภาพการใช้งาน เช่น 1. SERVER HP ML10 Gen9 จัดหาเอง ใช้งานปกติ 2. Server Dell PowerEdge T430 ได้รับจัดสรร ใช้ได้(ไม่ได้ใช้งาน) หรือ เสีย
14.บุคลากรดูแลด้านระบบเครือข่าย /ระบบคอมพิวเตอร์
Clear selection
15.การใช้งานระบบต่างๆ ที่โรงเรียนต้องดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต *
ใช้ได้ปกติ
ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
ใช้ไม่ได้
ไม่ได้ใช้
การจัดการเรียนการสอนปกติที่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น DLIT, สื่อ,คลังความรู้ต่างๆ
การรับส่งหนังสือราชการระหว่าง สพม.12 กับโรงเรียน (My Office)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ระบบงานทะเบียนวัดผล (SGS)
ภาพรวมการกรอกข้อมูลหรือรายงานผลผ่านระบบต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
16.กรณีโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือใช้งานไม่ได้ (หน้าโรงเรียนท่านมีสายสัญญาณของผู้ให้บริการรายอื่นลากผ่านหรือไม่)
(ถ้ามี ให้ระบุ เช่น มีสาย leased line ของ TOT ผ่านหน้าโรงเรียน หรือลากผ่านบริเวณใกล้เคียง)
17. ปัญหา ข้อเสนอแนะ สิ่งที่อยากให้ สพม.12 ช่วยเหลือสนับสนุน ด้าน ICT
ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรติดต่อ *
( ให้ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องมีเครื่องหมาย - เช่น 0815555555 )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. Report Abuse