แบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (ภาคประชาชน )
กรุณาทำเครื่องหมาย / ในข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษาสูงสุด
4.ภูมิลำเนา
5. อาชีพ
ุ6. รายได้ต่อเดือน
7. ท่านรู้จักศูนย์ดำรงธรรม ระดับใดบ้าง( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
8.ท่านมาติดต่อขอให้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องใด มากที่สุด
9.เรื่องใด ที่ท่านมาติดต่อขอให้ศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการช่วยเหลือแล้ว ได้รับการแก้ไขและถูกใจมากที่สุด
10.เรื่องใด ที่ท่านมาติดต่อขอให้ศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการช่วยเหลือแล้ว ไม่ได้รับการแก้ไข และไม่พอใจมากที่สุด
11.ท่านคิดว่าหน่วยงานใดในระดับพื้นที่ ที่ควรจะเป็นเจ้าภาพหลักหรือแกนกลางที่เหมาะสมที่สุด ในการบูรณาการการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
12.ท่านคิดว่าหน่วยงานใดบ้าง ที่ควรจะเป็นเจ้าภาพรองหรือหน่วยงานสนับสนุน ในการบูรณาการการทำงานของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
13.ท่านคิดว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ มีความรอบรู้ในระเบียบกฎหมาย และความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
14.ท่านคิดว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ให้การต้อนรับ และการให้บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยไมตรี
15.ท่านคิดว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอการให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม อย่างเท่าเทียมกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
16.ท่านคิดว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
17. ท่านคิดว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ดำเนินการด้วยความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
18.ท่านคิดว่าการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ มีขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการมีความชัดเจน
19.ท่านคิดว่าการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ด้านสถานที่บริการมีความเหมาะสม เป็นสัดส่วน สะดวกสบาย และมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
20.ท่านคิดว่าการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
21.ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในภาพรวมอยู่ในระดับใด
22.ท่านคาดหวังจากการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ว่าจะให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
23. ท่านคาดหวังจากการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของคู่กรณี/คู่พิพาท
24.ท่านคาดหวังจากการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ว่าจะทำให้ คู่กรณี/คู่พิพาทได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
25.ท่านคาดหวังจากการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ว่าจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อนำปัญหามาขอความช่วยเหลือ และการรักษาความลับของเจ้าหน้าที่
26. ท่านคาดหวังจากการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอด้าน ว่าจะสร้างความมั่นใจถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา กรณีส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
27.ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง แก้ไขในการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ด้านโครงสร้างการให้บริการ (อำนาจ – สายการบังคับบัญชา)
28.ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง แก้ไขในการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ด้านบุคลากร (พฤติกรรมของข้าราชการ)
29.ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง แก้ไขในการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ด้านระเบียบ กฎหมาย
30.ข้อที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง แก้ไขในการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ด้านขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาการให้บริการ
31.ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง แก้ไขในการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ด้านงบประมาณและอัตรากำลัง
32.ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง แก้ไขในการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ด้านสถานที่
33.ปัญหา/ ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy