แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย

คำชี้แจง แบบประเมินมีท้้งหมด 2 ตอน ผู้ตอบแบบประเมินจะต้องตอบทุกข้อ เมื่อตอบครบทุกข้อสามารถส่งแบบประเมินโดยการกด ส่ง ด้านล่างของแบบประเมิน

    ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question