Γιορτάζουμε τα 100 Χρόνια Pilot
Αγόρασε ένα προϊόν Pilot και μπες στην κλήρωση του Μεγάλου Διαγωνισμού 100 χρόνια #happywriting!

Μπορεί να είσαι εσύ ο υπερτυχερός που θα κερδίσει το διήμερο Ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα, ενώ 11 τυχεροί θα λάβουν συλλεκτικά δώρα Mika!

Διεκδίκησε περισσότερες συμμετοχές με κάθε νέα αγορά προϊόντος Pilot.

Ο Διαγωνισμός ισχύει έως 31.12.2018.

Email address *
Όνομα *
Your answer
Επώνυμο *
Your answer
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Your answer
1.Συμπληρώστε το barcode του προϊόντος Pilot που αγοράσατε.
Your answer
2.Συμπλήρωστε την επωνυμία του καταστήματος από όπου έγινε η αγορά, οπως αναγράφεται πάνω στην απόδειξη *
Your answer
3.Συμπλήρωστε τον αριθμό της απόδειξης και την ημερομηνία αγοράς. *
Your answer
4.Πόσα χρόνια γιορτάζει η εταιρεία Pilot ; *
Your answer
Όροι Χρήσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:
Η εταιρία «ΜΑΤΑΛΩΝ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως ‘Εταιρία’, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εταιρικής της ιστοσελίδας www.matalon.gr, της εφαρμογής (app) Mallfox και facebook page https://www.facebook.com/pilotpen.greece με τίτλο “100 Χρόνια Pilot” (εφεξής ‘Διαγωνισμός’).

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής:
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Εταιρίας, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου (Β΄) βαθμού, εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας.

Γ. Διάρκεια του Διαγωνισμού:
Ως διάρκεια διεξαγωγής ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 ώρα 00.00.01 (περαιτέρω η «Έναρξη»), έως και την 31/12/2018 ώρα 12:00:00 το μεσημέρι (εφεξής η «Λήξη»). Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:
1. Κάθε ενδιαφερόμενος, για να αποκτήσει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων PILOT οποιασδήποτε αξίας από οποιοδήποτε κατάστημα της επιλογής του, εντός του 2018.
2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό πέραν της μίας φοράς, εφόσον έχει αγοράσει περισσότερα από ένα (1) προϊόντα Pilot της επιλογής του. Περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια ακριβώς στοιχεία: barcode προϊόντος, αριθμός απόδειξης, ημερομηνία αγοράς, επωνυμία και ΑΦΜ καταστήματος θα μετρήσουν ως μια συμμετοχή στο διαγωνισμό. Ακολούθως, θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Εταιρίας www.matalon.gr ή την εφαρμογή (app) Mallfox, να συμπληρώσει τη φόρμα του διαγωνισμού, δηλώνοντας τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Ενέργεια 1: Συμπλήρωση barcode του αγορασθέντος προϊόντος.
Ενέργεια 2: Συμπλήρωση επωνυμίας του καταστήματος από όπου έγινε η αγορά. (Αναγράφεται πάνω στην απόδειξη αγοράς)
Ενέργεια 3: Συμπλήρωση αριθμού της απόδειξης και ημερομηνίας αγοράς.
Ενέργεια 4: Απάντηση στο ερώτημα «Πόσα χρόνια γιορτάζει η εταιρεία Pilot;».


Ε. Δώρα
1. Τα δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό ορίζονται στους παρόντες όρους. Πρόκειται για δώδεκα (12) νικητές που θα κερδίσουν:
1ο Δώρο: Ταξίδι στο Παρίσι για δύο (2) άτομα, με δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο και δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής. Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 1/3/2019 έως 30/06/2019.
2ο έως και 5ο Δώρο: Συλλεκτική Κασετίνα Mika 24 Στυλό Pilot με συλλεκτικά σχέδια και Metron Τσάντα Πλάτης Laptop.
6ο έως και 12ο Δώρο: Συλλεκτική Κασετίνα Mika 6 στυλό Pilot και Συλλεκτικό Σετ Γραφής 100 Χρόνια #HappyWriting (Μπλοκ Σημειώσεων Pilot 100 Χρόνια #HappyWriting, Στυλό Frixion Ball Pen Mika και Ανταλλακτικά Μελάνια Frixion)

ΣΤ. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:
1. Οι νικητές θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί τη 14η Ιανουαρίου 2019, και ώρα 11η πρωινή, κατά την οποία θα κληρωθούν τα δώρα κατά τακτική αριθμητική σειρά (πρώτο το 1ο και τελευταίο το 12ο) . Εκτός από τους νικητές θα κληρωθούν ακολούθως διαδοχικά και κατά σειρά προτεραιότητας και δύο επιλαχόντες για κάθε κατηγορία δώρου, οι οποίοι θα κληθούν αντίστοιχα να παραλάβουν το δώρο σε περίπτωση που ο νικητής δεν ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρία για την παραλαβή μέχρι και τη μεσημβρία της 31ης Ιανουαρίου 2019.
2. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μετά την κλήρωση στην ιστοσελίδα σελίδα www.matalon.gr τη 14η Ιανουαρίου 2019.
3. Κάθε δώρο του Διαγωνισμού είναι μοναδικό και θα είναι αυτό που περιγράφεται παραπάνω και το οποίο θα απεικονίζεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στα σχετικά του Διαγωνισμού, δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ουδέ να ανταλλαγεί ή αντικατασταθεί (εν όλω ή εν μέρει) από άλλα προϊόντα της Εταιρίας. Μετά την παραλαβή του δώρου, ή την άρνηση παραλαβής του για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση θα βαρύνει την Εταιρία.

Ζ. Λοιποί Όροι
1. Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα παραμείνουν αναρτημένοι μέχρι και την 31/1/2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.
2. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα πρέπει με επιμέλεια και έξοδά του να λάβει το δώρο του. Εφόσον ο νικητής δεν διεκδικήσει το δώρο του η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τον κατά σειρά προτεραιότητας επόμενο επιλαχόντα (που θα έχει προκύψει από την κλήρωση).
3. Η Εταιρία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο και προθεσμία του Διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της στην επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα της, χωρίς να υποχρεούται να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες τους. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, servers ή providers, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή την κλήρωση.
5. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό που χρησιμοποιείται από την Εταιρία ή για το Διαγωνισμό, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της από τις παραπάνω ενέργειες.
6. H Εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
7. H Εταιρία δε φέρει ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικά ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους του παρόντος.
8. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Εταιρία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.
9. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνη επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την Εταιρία είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών, καθώς και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας, εκτός αν οι ίδιοι οι Συμμετέχοντες δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τούτο. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την Εταιρία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@amatalon.gr ή/και στο 2130060500.
10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
11. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Διάβασα και Συμφωνώ με τους όρους του Διαγωνισμού. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of MALLFOX GREECE P.C.. Report Abuse - Terms of Service