แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ MCU e-Testing ในการสอบออนไลน์
คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ MCU e-Testing ในการสอบออนไลน์ แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ MCU e-Testing ในการสอบออนไลน์
ส่วนที่ ๓ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางปรับปรุง/พัฒนา
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานะ *
สถานะภาพ *
คณะ *
ระดับที่ศึกษา *
ระดับชั้นปี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service