แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านสังคม วัฒนธรรม S
ให้ท่านประเมินคะแนนผลกระทบทั้งที่เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน
เกณฑ์การให้คะแนน 1-น้อยมาก 2-ค่อนข้างน้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
1
2
3
4
5
สภาพแวดล้อมดี  บรรยากาศเป็นธรรมชาติ  ปราศจากมลภาวะ
ห่างอยู่ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข
ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์ราชการอำเภอ
เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ
ความเชื่อมั่นที่ดีในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานแหล่งบันเทิง ยั่วยุมีน้อย
มีวิถีชีวิตแบบชนเผ่า เรียบง่าย แบบพอเพียง
ไม่ค่อยมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา
มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสุงผ่านโรงเรียน
ห่างไกลจากหน่วยงานต้นสังกัด
การคมนาคมมีอัตราเสี่ยงต่อการตัดขาดจากภัยธรรมชาติ
ไม่มีรั้วรอบขอบชิด
ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้าง
สภาพที่อยู่บางครอบครัวไม่ถุกสุขลักษณะ
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทำงาน ประกอบอาชีพ ในต่างจังหวัด
มีนิสัยไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ปัญหาระบบไฟฟ้าดับบ่อย
ไม่มีระบบประปา ที่ถูกสุขลักษณะ
ถนนคดเคี้ยวและเป็นหลุม เป็นบ่อ
Submit
This form was created inside of โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก. Report Abuse - Terms of Service