แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านสังคม วัฒนธรรม S

  สภาพแวดล้อมดี  บรรยากาศเป็นธรรมชาติ  ปราศจากมลภาวะ
  ห่างอยู่ห่างไกลจากแหล่งอบายมุข
  ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์ราชการอำเภอ
  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ
  ความเชื่อมั่นที่ดีในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  สถานแหล่งบันเทิง ยั่วยุมีน้อย
  มีวิถีชีวิตแบบชนเผ่า เรียบง่าย แบบพอเพียง
  ไม่ค่อยมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา
  มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
  มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสุงผ่านโรงเรียน
  ห่างไกลจากหน่วยงานต้นสังกัด
  การคมนาคมมีอัตราเสี่ยงต่อการตัดขาดจากภัยธรรมชาติ
  ไม่มีรั้วรอบขอบชิด
  ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
  ครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้าง
  สภาพที่อยู่บางครอบครัวไม่ถุกสุขลักษณะ
  การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทำงาน ประกอบอาชีพ ในต่างจังหวัด
  มีนิสัยไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  ปัญหาระบบไฟฟ้าดับบ่อย
  ไม่มีระบบประปา ที่ถูกสุขลักษณะ
  ถนนคดเคี้ยวและเป็นหลุม เป็นบ่อ
  Please enter one response per row